A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych oraz zwołania pierwszych posiedzeń okw
» Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Skarżysku Kościelnym o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
» Interpelacje Radnych z dnia 19 grudnia 2018 r.
» Interpelacje Radnych z dnia 07 grudnia 2018 r.
» Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Skarżysku Kościelnym o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2002-2006
 • U C H W A Ł A Nr XXIV/131/04 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM z dnia 30 grudnia 2004 r.

  w sprawie: uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania

  Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm: z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr153 poz. 1271, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203) oraz art. 41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. z 2002r Dz.U.Nr 147 poz. 1231 z poźn. zm.Nr 167 poz.1372, Nr 128 poz.1401 z 2003r Nr 80 poz.719, Nr 122 poz.1143, z 2004 r. Nr 29 poz. 257, Nr 99 poz.1001, Nr 152 poz. 1597 )


  RADA GMINY u c h w a l a co następuje:

  § 1.

  Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


  § 2.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


  § 3.

  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
  Załącznik do Uchwały nr XXIV/135/04
  Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym
  Z dnia 30 grudnia 2004  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Na 2005 rok w Gminie Skarżysko Kościelne


  L.p. Zadanie Sposób realizacji Realizatorzy Plan
  I Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności przed przemocą w rodzinie. 1. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.
  A. Utrzymywanie stałego kontaktu z osobami korzystającymi z terapii i ich rodzinami.
  2. Kierowanie do Sądu wniosków o przymusowe
  leczenie w stosunku do osób, które odmówiły dobrowolnego leczenia , bądź je przerwały.
  A. Skierowanie w/w osoby na badanie przez biegłego sądowego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
  3. Kierowanie dzieci z rodzin z problemem alkoholowym na badania psychologiczno – pedagogiczne w celu ustalenia form pomocy.
  GKRPA

  GKRPA

  Szkoły

  2.000,-
  II Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii u dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych. 1. Udział uczniów ze szkół podstawowych oraz gimnazjum w spektaklach profilaktyczno – edukacyjnych.
  2. Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin patologicznych w okresie wakacji
  3. Profilaktyka w środowiskach wiejskich.
  A. udział w ogólnopolskim konkursie pod hasłem „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
  B. prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych na terenie gminy (klub sportowy „Bila”)
  C. zakup materiałów do prowadzenia profilaktyki
  - książki
  - ulotki
  - broszury
  4. Zorganizowanie Mikołaja dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz ubogich. GKRPA
  Szkoły

  GKRPA
  Szkoły

  GKRPA
  Szkoły
  Klub Sportowy „Bila”


  Urząd Gminy
  GKRPA

  GKRPA
  Szkoły
  2.400,-


  6.500,-

  1.500,-


  2.000,-


  1.500,-

  5.000,-
  III Kontrola i przestrzeganie zasad obrotem napojami alkoholowymi. 1. Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych.
  2. Podejmowanie działań kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zasad sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia w środowiskach szczególnie zagrożonych. GKRPA
  Urząd Gminy  GKRPA
  Urząd Gminy
  IV Zadania związane z pracą Gminnej komisji d.s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz zasady wynagradzania członków Komisji. 1. Koszty paliwa.
  2. Materiały biurowe.
  3. Szkolenia dla członków Komisji.
  4. Wynagrodzenie dla członków Komisji.
  GKRPA
  Urząd Gminy 200,-
  260,-
  600,-
  4.040,-
  RAZEM 26.000,-  Data wprowadzenia: 2005-01-27 1415
  Data upublicznienia: 2005-01-27
  Art. czytany: 1103 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne