A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Ochrona danych osobowych
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 138/2018
» ZARZĄDZENIE NR 137/2018
» Zaktualizowana w miesiącu październiku podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów oraz wskaźnik zwiększający na rok 2018
» PROTOKÓŁ Nr 8/2018
» Obwieszczenie Komisarza Wyborczego z dnia 5 listopada 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa świętokrzyskiego
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2002-2006
 • Uchwała Nr XXIV/126/2004 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym

  w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia zasad ustalania, poboru, terminu płatności, wprowadzenia zwolnień oraz zarządzenia poboru tego podatku w drodze inkasa .

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. - o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, ze zm. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 ) i art.14 pkt 1-4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych 1) (Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, ze zm. z 2002r Nr 200, poz. 1683, z 2003r Nr 110, poz.1039, Nr 203, poz. 1966, Nr 200, poz.1953, Nr 96, poz. 874, Nr 188, poz.1840, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz.884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz.1291), przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P.Nr 46, poz.794)

  Rada Gminy uchwala co następuje:

  § 1.

  1. Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania psów w wysokości 30 zł od jednego psa.
  2. Podatek płatny jest bez wezwania w terminie do 15 marca roku podatkowego, w
  przypadku powstania obowiązku podatkowego po tej dacie, w terminie 14 dni od
  dnia powstania obowiązku podatkowego.
  3. W przypadku powstania obowiązku podatkowego po 30 czerwca roku podatkowego, podatek pobiera się w wysokości połowy stawki określonej w ust.1.

  § 2.

  1. Zarządza się pobór podatku od posiadania psów w drodze inkasa przez sołtysów – na terenie poszczególnych sołectw.
  2. Podatek podlega uiszczeniu do rąk inkasenta za otrzymaniem pokwitowania (dowodu wpłaty), który należy zachować do kontroli.
  3. Inkasent zobowiązany jest do pobrania opłaty, w wysokości o której mowa w § 1 i dokonywania wpłat na rachunek bankowy Urzędu Gminy w terminie 7 dni, po zakończeniu każdego miesiąca.
  4. Określa się wynagrodzenie inkasentów w wysokości 40 % zainkasowanych kwot podatku od posiadania psów.

  § 3.

  Zwalnia się z podatku od posiadania psów:
  1. Z tytułu posiadania psów, utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych – w ilości po dwa psy na każde gospodarstwo,
  2. Z tytułu posiadania psów, utrzymywanych w celu pilnowania pozostałych gospodarstw – w ilości po dwa na każde gospodarstwo.,
  3. Z tytułu prowadzenia przytuliska dla bezdomnych zwierząt – w każdej ilości.

  § 4.

  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

  § 5.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 6.

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2005r.

  Data wprowadzenia: 2005-01-27 1402
  Data upublicznienia: 2005-01-27
  Art. czytany: 1124 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne