A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 160/2018
» ZARZĄDZENIE NR 159/2018
» Przetarg nieograniczony - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Skarżysko Kościelne oraz wyposażenie i prowadzenie PSZOK
» KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
» Informacja OBOWIĄZKOWA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2002-2006
 • UCHWAŁA Nr XXIII/119/04 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

  w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Kierz Niedźwiedzi

  Na podstawie art.35, art.41, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 – tekst jednolity, ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2003r Dz.U.153 poz.1271 z 2004r Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203)


  RADA GMINY u c h w a l a, co następuje:

  § 1.

  Uchwala się Statut sołectwa Kierz Niedźwiedzi stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 2.

  Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

  § 3.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 4.

  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

  § 5.

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

  STATUT SOŁECTWA

  KIERZ NIEDŹWIEDZI

  ROZDZIAŁ I


  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  § l.

  Ogół mieszkańców sołectwa Kierz Niedźwiedzi stanowi samorząd mieszkańców wsi.

  § 2.

  Sołectwo Kierz Niedźwiedzi jest jednostką pomocniczą Gminy Skarżysko Kościelne, którego mieszkańcy, wspólnie z mieszkańcami pozostałych sołectw, tworzą wspólnotę samorządową Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 3.

  Samorząd mieszkańców sołectwa Kierz Niedźwiedzi działa na podstawie przepisów,
  a w szczególności:

  l/ ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990r (z poźn. zm. )
  2/ rozdziałów Statutu Gminy Skarżysko Kościelne,
  3/ niniejszego Statutu.

  § 4.

  Sołectwo obejmuje swym działaniem wieś Kierz Niedźwiedzi o łącznej powierzchni 1 684,66 ha.

  § 5.

  1. O utworzeniu, łączeniu, podziale i znoszeniu sołectwa stanowi Rada Gminy na wniosek
  mieszkańców zainteresowanych sołectw.
  2. Podjęcie uchwały w sprawach wymienionych w ust. l winno być poprzedzone
  konsultacją z mieszkańcami i przeprowadzone w sposób wskazany przez Radę Gminy w odrębnej uchwale.  ROZDZIAŁ II.
  ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW

  § 6.

  1. Organami sołectwa Kierz Niedźwiedzi są:

  11 zebranie wiejskie mieszkańców,
  2 / sołtys,
  31 Rada Sołecka

  2. Zebranie wiejskie może powołać stałe lub doraźne komisje powierzając określone zadania oraz zakres działania.

  § 7.

  1. Kadencja sołtysa oraz Rady Sołeckiej trwa 4 lata .

  2. Pierwsze zebranie wiejskie, celem dokonania wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej, zwołuje Wójt Gminy, nie później niż 6 miesięcy po wyborach do Rady Gminy.

  § 8.

  1. Organy samorządu mieszkańców obowiązane są dbać o przestrzeganie zasad samorządności, kolegialności i jawności działania.

  2. Organy samorządu mieszkańców, co najmniej raz w roku, obowiązane są składać na zebraniu wiejskim sprawozdania ze swej działalności.

  § 9.

  Działalność w organach samorządu mieszkańców ma charakter społeczny.

  § 10.

  1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie.
  2. Sołtys jest organem wykonawczym.
  3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność sołtysa.

  § 11.

  Do zadań samorządu mieszkańców sołectwa należy :
  1. Kształtowanie odpowiednich stosunków współżycia mieszkańców.
  2. Organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych praw na rzecz miejsca zamieszkania.  § 12.

  Samorząd mieszkańców swoje zadania określone w § 11 ust. 1 realizuje poprzez kompetencje w zakresie:

  1. Podejmowania uchwał w sprawie sołectwa, między innymi:
  a/ budowy, utrzymania, konserwacji i remontów wiejskich obiektów i urządzeń
  komunalnych, infrastruktury technicznej, socjalnej, kulturalno - oświatowej, opieki
  zdrowotnej, sportu i kultury fizycznej,
  b/ planu zagospodarowania terenu wsi,
  c/ utrzymania porządku na terenie sołectwa,
  d/ innych przekazanych mu do rozstrzygnięcia przez Radę Gminy.

  2.Opiniowania spraw o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa,
  a w szczególności:
  a/ planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i sołectwa oraz terenu wsi,
  b/ przepisów prawa miejscowego,
  c/ socjalno - bytowych, kulturalno - oświatowych, opieki zdrowotnej, sportu i kultury fizycznej,
  d/ utrzymania porządku, ładu, bezpieczeństwa publicznego i ppoż. na terenie sołectwa,
  e/ dostosowania organizacji i godzin pracy placówek handlowych, usługowych, opieki zdro-wotnej, kulturalno - oświatowych, opiekuńczo - wychowawczych i innych,
  f/ zmian w zakresie obsługi handlowej, usługowej i komunikacyjnej,
  g/ przeznaczenia lokali użytkowych i lokalizacji zakładów, których działalność może być uciążliwa dla otoczenia,
  h/ funkcjonowania komunikacji i lokalizacji przystanków,
  i/ zbywania i dalszego przeznaczenia gruntów będących własnością Gminy, znajdujących się
  na terenie sołectwa.

  3. Wnioskowania do Rady Gminy, organów Urzędu Gminy i innych urzędów oraz instytucji
  o rozpatrzenie spraw, których załatwienie i realizacja wykracza poza możliwości samorządu mieszkańców sołectwa.

  4. Troski o mienie sołeckie.
  5. Prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej zgodnie z zaplanowanym budżetem.
  6. Wykonywania uprawnień oraz zadań wynikających z kodeksu postępowania
  administracyjnego dla organizacji społecznych.
  7. Współpraca w działaniu Rady Gminy, a w szczególności z komisjami Rady Gminy,
  radnymi z terenu sołectwa i okręgu wyborczego; ułatwiania radnym kontaktów
  z wyborcami.
  8. Współpraca z Urzędem Gminy i samorządami mieszkańców pozostałych sołectw Gminy.

  § 13.

  Zadania określone w § 11 ust. 2 samorząd mieszkańców realizuje również przez:

  1/ podejmowanie działań mających na celu likwidację sporów i konfliktów sąsiedzkich.
  2/ inicjowanie działań oświatowo - wychowawczych na rzecz umacniania rodziny, kultury
  życia rodzinnego oraz wychowania w rodzinie.

  § 14.

  Zadania określone w § 11 ust. 3 mogą być realizowane poprzez inicjowanie, podejmowanie, organizowanie i uczestnictwo między innymi, w zakresie :

  a/ czynów społecznych w ramach społecznych komitetów,
  b/ akcji, konkursów i profilaktyki z zakresu: stanu sanitarnego, ładu, porządku, estetyki i bezpieczeństwa p.pożarowego w gminie oraz sołectwie,
  c/ przedsięwzięć z zakresu ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,
  d/ imprez kulturalno - oświatowych, sportowych i wypoczynkowych,
  e/ organizowania mieszkańców dla działań mających na celu poprawę stanu ochrony i zabezpieczenia p.pożarowego w sołectwie.

  § 15.

  Sołectwo nie posiada osobowości prawnej.
  Działalność społeczno - gospodarcza sołectwa prowadzona jest w ramach osobowości prawnej Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 16.

  1.Sołectwo posiada zdolność sądową dającą sołectwu możliwość występowania w postępowaniu cywilnym przed sądem jako strona lub uczestnik postępowania.

  2.Zdolność sądowa sołectwa obejmuje tylko sprawy należące do jego właściwości z mocy ustawy.

  3.Sołectwo uczestniczy w postępowaniu sądowym poprzez swoich przedstawicieli jako powód, pozwany, wnioskodawca, uczestnik postępowania nieprocesowego, interwenient uboczny, strona postępowania egzekucyjnego i postępowań pomocniczych.

  § 17.

  Samorząd mieszkańców wsi może uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w kodeksie postępowania administracyjnego dla organizacji społecznych i w związku z tym może być udział w tym postępowaniu odpowiedni organ samorządu, jeżeli jest on powołany z mocy przepisów praw do załatwienia spraw z zakresu administracji.

  § 18.

  W celu realizacji wspólnych przedsięwzięć oraz rozwiązywania spraw socjalno - bytowych mieszkańców sołectwa samorząd wsi może nawiązać stosowne kontakty i współpracę
  z samorządami mieszkańców sąsiednich sołectw; zawierać porozumienia określające zakres
  i sposób wykonywania wspólnych zadań; może zwoływać wspólne Zebranie Wiejskie
  z mieszkańcami zainteresowanego sołectwa; może podejmować wspólnie uchwały, wyrażać opinie i kierować wnioski do kompetentnych podmiotów.  § 19.

  1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego wsi oraz rozporządza dochodami
  z tego źródła wg ustawowych zasad.
  2. Rada Gminy nie może uszczuplać dotychczasowych praw sołectwa do korzystania z mienia
  komunalnego.
  3. Sołectwo ma prawo do pobierania opłat za korzystanie z tego mienia / dzierżawa, najem,
  użytkowanie/ poprzez osoby trzecie i przeznaczenie ich na potrzeby sołectwa.

  § 20.

  1. Fundusz samorządu mieszkańców wsi składa się:

  l/ wydzielonych przez Radę Gminy środków finansowych w ramach swojego budżetu,
  2/ dobrowolnych wpłat,
  3/ środków uzyskanych lub zorganizowanych przez samorząd przedsięwzięć,
  4/ opłat uzyskanych z oddanych do korzystania przez inne osoby składników mienia komunalnego.

  2.Plan finansowo - rzeczowy samorządu mieszkańców zatwierdza zebranie wiejskie.  III. ORGANY SOŁECTWA

  A. ZEBRANIE WIEJSKIE.

  § 21.

  1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym samorządu mieszkańców sołectwa.
  2. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.

  § 22.

  1. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez Radę Sołecką na wniosek:

  l/ co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania,
  2/ sołtysa,
  3/ przyjęty zwykłą większością głosów, obecnych na posiedzeniu członków, Rady sołeckiej.
  4/ Rady Gminy lub Wójta Gminy.

  2. Termin, miejsce i godzinę rozpoczęcia oraz porządek posiedzenia ustala Rada Sołecka.
  3. Zebranie wiejskie otwiera sołtys, za wyjątkiem kiedy jest on wybierany.
  4. Przewodniczącego posiedzenia powołuje zebranie wiejskie.
  5. Zebraniu wiejskiemu może przewodniczyć sołtys albo przewodniczący Rady Sołeckiej, z wyjątkiem kiedy są oni wybierani, lub osoba wskazana przez uczestników zebrania wiejskiego.
  6. Zebranie wiejskie powołuje protokolanta spośród uczestników zebrania wiejskiego.
  7. Termin, godzina i miejsce zebrania wiejskiego wraz z planowanym porządkiem obrad powinny być podane do publicznej wiadomości mieszkańców najpóźniej na 3 dni, w sposób zwyczajowo przyjęty.

  § 23.

  l. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy zostali o nim zawiadomieni wszyscy mieszkańcy sołectwa w sposób określony w § 22 ust. 7 .
  2. Zebranie wiejskie podejmuje decyzje w formie uchwał, opinii, stanowisk i wniosków.
  3. Zebranie wiejskie może podejmować uchwały przy obecności przynajmniej 1/5 osób
  uprawnionych.
  l/ w przypadku, gdy na zebraniu wiejskim nie ma odpowiedniej liczby osób zebranie zwołuje się zgodnie z formułą „ drugiego terminu' w tym samym dniu i w tym samym miejscu / po upływie 10 minut od planowanego / poprzez ustne powiadomienie obecnych uczestników; wówczas zebranie wiejskie jest prawomocne bez względu na liczbę uczestniczących w nim osób.
  4.Głosowanie odbywa się jawnie przez podniesienie ręki, a decyzje zapadają zwykłą większością głosów, chyba, że ustawa stanowi inaczej.
  5. Zebranie może postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
  6. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
  7.Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez prowadzącego zebranie.
  8. Obrady zebrania wiejskiego są protokołowane:
  1/ protokół i uchwały oraz pisemne wnioski, stanowiska i opinie podpisuje prowadzący zebranie lub sołtys,
  2/ uchwały i wnioski nie mogą naruszać uprawnień i kompetencji innych podmiotów do podejmowania decyzji lub uchwał,
  3/ oryginał protokołu wraz z listą obecności własnoręcznie podpisaną przez uczestniczących w zebraniu mieszkańców, treścią podjętych uchwał, opinii, wniosków i stanowisk sołtys lub przewodniczący Rady Sołeckiej przekazuje Radzie Gminy oraz zainteresowanym organom w ciągu 14 dni od daty zebrania wiejskiego.

  § 24.

  Osoby zaproszone do udziału w zebraniu wiejskim powiadamia sołtys lub przewodniczący Rady Sołeckiej.

  § 25.
  l. Zebranie wiejskie zwołane na wniosek osób i organów określonych w § 23 pkt.1 może być zwołane wspólnie z samorządem mieszkańców pozostałych sołectw Gminy.
  2. 0 wspólnym zebraniu wiejskim decyduje Rada Sołecka zwykłą większością głosów, po uzyskaniu akceptacji ze strony Rady Sołeckiej sołectwa zainteresowanego wspólnym zebraniem wiejskim.
  3.W przypadku wspólnego zebrania wiejskiego, sprawy określone w § 23 pkt 2 Rada Sołecka
  uzgadnia z Radą Sołecką zainteresowanego sołectwa.

  § 26.

  Do kompetencji zebrania wiejskiego należy :

  1/ podejmowanie uchwał, kierowania wniosków, wyrażania opinii i stanowisk,
  2/ występowanie do Wójta Gminy i Rady Gminy oraz innych instytucji i podmiotów z wnioskami o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości zebrania lub samorządu wiejskiego,
  3/wybiera oraz odwołuje sołtysa. Radę Sołecką oraz komisje stałe i doraźne
  4/dokonuje rocznej oceny działalności sołtysa Rady Sołeckiej, a także stałych i doraźnych komisji,
  5/ upoważnia sołtysa do wykonywania określonych w upoważnieniu czynów,
  6/upoważnia Radę Sołecką do pełnienia roli stałego komitetu czynów społecznych oraz wykonywania określonych czynności,
  7/wyrażanie zgody na uszczuplenie praw sołectwa do korzystania z mienia komunalnego,
  8/zatwierdzanie planu finansowo - rzeczowego sołectwa
  9/ podejmowanie inicjatyw ogólnospołecznych,
  10/ ustalanie regulaminu obrad.  B. SOŁTYS

  § 27.

  1.Wykonuje powierzone mu przepisami prawa zadania z zakresu administracji samorządowej.
  2.Reprezentuje na zewnątrz samorząd mieszkańców sołectwa, zwłaszcza wobec organów Gminy.
  3.Wykonuje uchwały zebrania wiejskiego oraz wykonuje inne czynności zlecone przez zebranie wiejskie.
  4.Przekazuje uchwały, wnioski, opinie i stanowiska zebrania wiejskiego Radzie Gminy i stosownym organom.
  5.Pełni rolę inkasenta na zasadach określonych uchwałą Rady Gminy.
  6.Może zawierać z upoważnienia:
  a/ Wójta Gminy i Rady Gminy porozumienia w sprawie dysponowania określonymi składnikami majątkowymi przekazanymi przez Gminę,
  b/ zebrania wiejskiego porozumienia w sprawie wspólnego wykorzystania lub udostępnienia mieszkańcom sołectwa obiektów i urządzeń będących w dyspozycji różnych jednostek lub organizacji,
  c/ otwiera zebranie wiejskie,
  d/ może prowadzić zebranie wiejskie,
  e/ obowiązany jest informować mieszkańców z realizacji swoich zadań, co najmniej raz w roku, a zwłaszcza wyników inkasa należności podatkowej oraz wywiązywania się mieszkańców z innych obowiązków wobec państwa.

  § 28.

  1. Insygniami sołtysa, jako funkcjonariusza publicznego są:
  l/ odznaka sołtysa,
  2/ pieczęć sołecka,
  3/ legitymacja sołtysa

  2.W miejscu zamieszkania sołtys obowiązany jest umieścić, w widocznym miejscu, stosowną tabliczkę z napisem „sołtys'.


  C. RADA SOŁECKA

  § 29.

  1. Rada Sołecka składa się z 6 członków.
  2. Zebranie wiejskie decyduje rolę czy przewodniczącego Rady Sołeckiej pełnił będzie sołtys, czy osoba wybrana spośród członków Rady.
  3. Członkami Rady Sołeckiej mogą być radni Rady Gminy z terenu sołectwa lub okręgu wyborczego obejmującego sołectwo.
  4. Sołtys jest obowiązkowo członkiem Rady Sołeckiej.

  § 30.

  1. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje przewodniczący Rady Sołeckiej albo sołtys, po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z przewodniczącym Rady Sołeckiej, w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
  2. W posiedzeniu Rady Sołeckiej uczestniczy obowiązkowo sołtys.
  3. Na posiedzenie Rady Sołeckiej mogą być także zapraszane inne osoby, których udział w posiedzeniu Rady uzna się za wskazany lub konieczny.
  4. 0 posiedzeniu Rady Sołeckiej zawiadamia się obowiązkowo radnych danego sołectwa i okręgu wyborczego.
  5. W posiedzeniu Rady Sołeckiej oraz w dyskusji mogą brać udział mieszkańcy sołectwa zainteresowani omawianymi sprawami, bez prawa do udziału w głosowaniu 6.Posiedzenie Rady Sołeckiej może odbywać się wspólnie z Radą Sołecką innego sołectwa.
  7. Uchwały, opinie, wnioski i stanowiska Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów oraz stają się prawomocne przy obecności przynajmniej połowy jej członków.

  § 31.

  ZADANIA RADY SOŁECKIEJ

  1. Zwołuje zebranie wiejskie, ustala termin, godzinę, miejsce oraz projekt porządku obrad oraz ustala osoby, które należy zaprosić.
  2.Decyduje o wspólnym zebraniu wiejskim z samorządem mieszkańców innego sołectwa Gminy.
  3.0 ustaleniach określonych w § 32 pkt. l i pkt 2 informuje mieszkańców zgodnie z § 23 pkt.7
  4.Przygotowuje projekty uchwał, opinii i wniosków.
  5.Opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu projekt programu pracy samorządu. 6.Wystepuje wobec zebrania z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań samorządu wiejskiego.
  7.Organizuje wykonanie uchwał zebrania udzielając w tym zakresie szerokiej pomocy sołtysowi.
  8. W ramach upoważnienia udzielonego przez Zebranie może prowadzić społeczną kontrolę, o której mowa w §18 Statutu, ocenia jej wyniki, formułuje wnioski pokontrolne i analizuje ich realizację.
  9. Współdziała z sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa.
  10.Podejmowanie inicjatyw dotyczących przeznaczenia środków finansowych na cele rozwoju sołectwa.
  11. Inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców.
  12.W ramach udzielonych upoważnień pełni rolę stałych komitetów czynów społecznych.
  13.Współdziała z właściwymi organami gminnymi, społecznymi i samorządowymi w celu wspólnej realizacji zadań.
  § 32.

  PRZEWODNICZĄCY RADY SOŁECKIEJ.

  l. Kieruje pracą Rady.
  2.Organizuje współdziałanie Rady Sołeckiej z komisjami samorządu mieszkańców sołectwa i Rady Gminy oraz radnymi z terenu sołectwa i okręgu wyborczego.
  3.Bierze udział w posiedzeniach organów organizacji samorządowych, zawodowych i społecznych działających w gminie i sołectwie, zaprasza przedstawicieli na posiedzenia Rady Sołeckiej oraz organizuje inne formy współdziałania,
  4.Może przewodniczyć zebraniu wiejskiemu.  D. KOMISJE STAŁE I DORAŹNE
  § 33.

  Zebranie Wiejskie w głosowaniu jawnym i zwykłą większością głosów może powołać spośród mieszkańców komisje stałe i doraźne w składzie 3 - 7 osób. Komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego oraz inne osoby, którym powierzone zostanie wykonanie określonych funkcji i zadań komisji.
  § 34.

  Do zadań komisji należy :
  1. Prowadzenie działalności organizatorskiej.
  2. Badania i opracowywanie spraw zleconych przez zebranie wiejskie i sołtysa.
  3. Współdziałanie z Radą Gminy, organizacjami społecznymi i zawodowymi.
  4. Organizowanie i prowadzenie określonej działalności kontrolnej.
  5. Przedstawianie zebraniu wiejskiemu informacji i sprawozdań ze swojej działalności.

  § 35.

  Posiedzenie komisji odbywa się przynajmniej raz na kwartał.

  § 36.

  W przypadku gdy zostanie powołana komisja rewizyjna, wykonuje ona ponadto następujące czynności:
  1.Kntroluje działalność sołtysa i Rady Sołeckiej oraz gospodarkę środkami finansowymi
  i przekazanym w dyspozycję majątkiem komunalnym.
  2.W razie stwierdzenia w wyniku przeprowadzenia kontroli niezgodności ze statutem lub innymi przepisami prawa, komisja niezwłocznie informuje Zebranie Wiejskie oraz Wójta Gminy.


  ROZDZIAŁ IV
  TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ.

  § 37.

  1. Pierwsze zebranie wiejskie po wyborach do Rady Gminy, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Wójt Gminy określając jednocześnie miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego oraz wyznacza jej przewodniczącego spośród mieszkańców sołectwa.
  2. Zarządzenie Wójta Gminy w powyższej sprawie powinno być podane do wiadomości mieszkańców w sposób określony w § 23 ust.7 .

  § 38.

  1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej wymagana jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.
  2.O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganego quorum, wybory w nowym terminie zgodnie z formułą „drugiej tury' mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

  § 39.

  Czynne i bierne prawe wyborcze przysługuje stałym mieszkańcom sołectwa wg zasad ustalonych dla wyborów rad gminnych.

  § 40.

  1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza składająca się z 3-9 osób wybranych w głosowaniu jawnym spośród uczestniczących w zebraniu wiejskim mieszkańców.
  2. Do obowiązków komisji wyborczej należy:
  a\ przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
  b\ przygotowanie wyborów,
  c\ przeprowadzenie wyborów,
  d\ obliczanie głosów,
  e\ sporządzenie protokołu,
  f\ ogłoszenie wyników wyborów.
  3. Członek komisji wyborczej nie może kandydować do władz samorządu mieszkańców.
  4. Z wykonania swoich czynności komisja wyborcza sporządza protokół, który powinien zawierać:
  a\ skład komisji z podziałem funkcji,
  b\ ilość osób biorących udział w głosowaniu,
  c\ ilość kandydatów do organów samorządowych,
  d\ ilość głosów oddanych, w tym ważnych i nieważnych,
  e\ ilość głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów,
  f\ wskazanie kandydatów, którzy wybrani zostali do organów samorządowych.
  Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.

  § 41.

  Wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym w następujący sposób:
  l. Prawo zgłaszania kandydata ustnie lub pisemnie posiada wyłącznie stały mieszkaniec sołectwa, któremu przysługuje czynne prawo wyborcze, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
  2. Kandydować do organów sołectwa może osoba posiadająca czynne prawo wyborcze.
  3. Kandydat powinien wyrazić zgodę na kandydowanie ustnie do protokołu lub pisemnie w razie swojej nieobecności.
  4. Komisja sporządza karty do głosowania umieszczając na nich nazwiska kandydatów w alfabetycznej kolejności oraz dokonuje ich oznaczenia.
  5. Karty do głosowania wrzucane są przez mieszkańców do odpowiednio zamkniętej urny wyborczej.
  6. Głosujący oddaje głos na tego kandydata, którego nazwisko pozostawi nie skreślone,
  7. Głos jest nieważny jeżeli:
  a\ karta do głosowania jest całkowicie przekreślona,
  b\ zawiera większą ilość nie skreślonych kandydatów niż miejsc w organach sołectwa,
  c\ karta do głosowanie jest inna niż sporządzona przez komisję wyborczą.
  Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub poczynienie innych zapisów nie
  wywołuje żadnych skutków prawnych.
  8. Zasadę określoną w pkt. 7a nie stosuje się gdy:
  a\ na sołtysa kandyduje jedna osoba,
  b\ na członków Rady Sołeckiej kandyduje tyle osób, ile jest miejsc w Radzie. Karta całkowicie lub częściowo przekreślona w tym przypadku uznawana jest jako głos oddany przeciwko kandydatowi.
  9. Wybory na sołtysa i do Rady Sołeckiej przeprowadzane są oddzielnie.
  10. Sołtysem zostaje wybrany ten kandydat, który uzyskał bezwzględną większość ważnie oddanych głosów (ponad połowę). W przypadku gdy żaden kandydat nie uzyska wymaganej większości głosów przeprowadza się wybory ponownie aż do skutku z pośród dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów.
  11. Członkiem Rady Sołeckiej zostaje ten kandydat, który uzyskał największą ilość ważnie oddanych głosów (większość zwykła). W przypadku równej ilość głosów uniemożliwiającej wybór tych osób na członków Rady, przeprowadza się wybory aż do skutku.
  12. Przewodniczącego Rady Sołeckiej wybiera Rada Sołecka na swym pierwszym posiedzeniu spośród swoich członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
  13. Odwołanie sołtysa, przewodniczącego i członków Rady Sołeckiej przed upływem kadencji następuje w tym samym trybie co wybór.

  § 42.

  l. Mandat sołtysa i członka Rady Sołeckiej wygasa w przypadku:
  a\ śmierci,
  b\ zrzeczenia się,
  c\ odwołania przed upływem kadencji,
  d\ utraty prawa wybieralności.
  2. Wójt Gminy zarządza wybory uzupełniające do organów samorządu mieszkańców wsi.
  3. Wybory uzupełniające odbywają się wg zasad określonych w § 38-42.

  § 43.

  W sprawach nie unormowanych w ordynacji decyzję podejmuje zebranie wiejskie.  ROZDZIAŁ V.

  DOCHODY SOŁECTWA.

  § 44.

  Dochodami sołectwa są:

  1. Udziały w budżecie Gminy.
  2. Przychody własne sołectwa.
  3. Dotacje celowe z budżetu Gminy.
  4. Dobrowolne wpłaty osób fizycznych.
  5. Saldo środków z roku ubiegłego.

  § 45.

  Sołectwo samodzielnie prowadzi własną gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego.

  § 46.

  Środki finansowe sołectwa przeznaczone są na :
  1. Dofinansowanie czynów społecznych,
  2. Wyposażenie, remont i utrzymanie dróg w sołectwie,
  3. Utrzymanie i konserwację mienia komunalnego przekazanego w zarząd sołectwie,
  4. Działalność organów sołectwa i ich obsługę kancelaryjno - techniczną oraz finansową.

  § 47.

  Plan finansowy sołectwa wymaga zatwierdzenia przez Radę Gminy w terminie do końca roku poprzedzającego rok budżetowy.

  § 48.

  Księgowość dochodów i wydatków sołectwa prowadzi Urząd Gminy  ROZDZIAŁ VI.

  NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SAMORZĄDU
  l ODPOWIEDZIALNOŚĆ.


  § 49.

  1. Nadzór nad działalnością sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
  2. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje : Rada Gminy oraz Wójt Gminy.
  l/ uchwałę Zebrania Wiejskiego może uchylić Rada Gminy,
  2/ Wójt Gminy może zawiesić wykonywanie uchwały Zebrania Wiejskiego, decyzję organu wykonawczego samorządu mieszkańców, jeżeli jest sprzeczna z prawem.
  3/ Wójt Gminy może zawiesić w czynnościach sołtysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez Zebranie Wiejskie, jeżeli swoim postępowaniem narusza przepisy prawa, nie wykonuje swoich obowiązków lub dopuścił się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.
  3.Wójt zapewnia realizację uchwał i wniosków, jeżeli nie naruszają one interesu gminy, są podjęte w trybie określonym min. Statutem, spełniają wymogi formalno - prawne i są zgodne z obowiązującymi przepisami.
  4.0 sposobie załatwienia uchwał i wniosków Wójt Gminy informuje sołtysa w terminie 30 dni od dnia otrzymania pełnej dokumentacji z Zebrania Wiejskiego. W razie odmiennego stanowiska przedstawia odpowiedz z uzasadnieniem.
  5.W przypadku odmowy realizacji uchwał lub wniosków Zebrania Wiejskiego, a także braku odpowiedzi w ustalonym terminie samorząd mieszkańców sołectwa może wnieść sprzeciw do Rady Gminy, gdy uzna, że istniejący stan lub podjęte rozstrzygnięcie naruszają istotne interesy mieszkańców sołectw.  ROZDZIAŁ VIII.
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

  § 50.

  1.Zebranie Wiejskie z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Gminy może dokonać zmiany Statutu.
  2. Zmiany te wymagają zatwierdzenia przez Radę Gminy.

  § 51.

  Zmiany Statutu uchwala Rada Gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiejskiego.

  § 52.

  Interpretację Statutu przeprowadza Rada Gminy.

  § 53.

  Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Gminy w Skarżysku Kościelnym.  Data wprowadzenia: 2005-01-27 1330
  Data upublicznienia: 2005-01-27
  Art. czytany: 1493 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne