A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 66/2018
» OBWIESZCZENIE - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
» Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium za 2017 rok
» ZARZĄDZENIE NR 65/2018
» OBWIESZCZENIE - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2002-2006
 • Uchwała Nr XXV/133/2004 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym

  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2005 rok.

  Uchwała Nr XXV/133/2004 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym
  z dnia 01 grudnia 2004r.


  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2005 rok.
  Na podstawie art.18 ust. 2 pkt .8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806 , Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) i art. 6 ust. 3 z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, ze zm. z 1994. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz.409 , z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568)
  RADA GMINY uchwala co następuje:
  § 1.
  1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2004 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004r. (M. P. Nr 43 poz. 765) z kwoty 37,67zł za l q do kwoty 34,57 zł za lq., która stanowi podstawę obliczania podatku rolnego na 2005 rok na obszarze gminy.
  2. Dla jednego ha przeliczeniowego - stawka podatku rolnego na 2005 rok w gospodarstwie rolnym, wynosi 86,43 złotych.
  3. Dla jednego ha fizycznego użytków rolnych o powierzchni poniżej jednego ha - stawka
  podatku rolnego na 2005 rok wynosi 172,85 złotych.
  § 2.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.
  § 3.

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz podlega wywieszeniu na tablicy
  ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy i ma zastosowanie do podatku rolnego na 2005 r.


  Data wprowadzenia: 2004-12-27 1251
  Data upublicznienia: 2004-12-27
  Art. czytany: 1118 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2016


  Grzybowa Góra - 985

  Kierz Niedźwiedzi - 774

  Lipowe Pole Plebańskie - 437

  Lipowe Pole Skarbowe - 279

  Majków - 915

  Michałów - 276

  Skarżysko Kościelne - 2322

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne