A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych oraz zwołania pierwszych posiedzeń okw
» Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Skarżysku Kościelnym o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
» Interpelacje Radnych z dnia 19 grudnia 2018 r.
» Interpelacje Radnych z dnia 07 grudnia 2018 r.
» Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Skarżysku Kościelnym o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2002-2006
 • UCHWAŁA NR XXIV/123/04 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

  w sprawie zmian w budżecie

  UCHWAŁA NR XXIV/123/04 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
  z dnia 01 grudnia 2004r.


  w sprawie zmian w budżecie

  Na podstawie art.18, ust2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz. 1806 , Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ) oraz art. 109, art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz.148, ze zm. z 2000 r. Nr 122, poz.1315 , z 2001 r. Nr 88, poz. 961 , z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 , Nr 156, poz. 1300, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 123, poz. 1291, Nr 121, poz. 1264 , Nr 210, poz. 2135)

  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1.

  Zwiększa się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę – 118 048,10 zł
  z tego:
  Dział 758 Różne rozliczenia 12 084,00
  Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 12 084,00
  § 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin 12 084,00
  Dział 801 Oświata i wychowanie 17 194,25
  Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 3 539,69
  § 0970 – Wpływy z różnych dochodów 3 539,69
  Rozdział 80110 Gimnazja 13 034,36
  § 0970 - Wpływy z różnych dochodów 3 029,13
  § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 10 005,23
  Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 320,20
  § 0920 – Pozostałe odsetki 320,20
  Rozdział 80195 Pozostała działalność 300,00
  § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 300,00
  Dział 852 Pomoc społeczna 81 000,00
  Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 69 200,00
  § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami 69 200,00
  Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 800,00
  § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2 800,00
  Rozdział 85295 Pozostała działalność 9 000,00
  § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 9 000,00
  Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 7 769,85
  Rozdział 85401 Świetlice szkolne 7 769,85
  § 0830 – Wpływy z usług 1 769,85
  § 0970 - Wpływy z różnych dochodów 6 000,00

  § 2.
  Zmniejsza się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę – 18 000,00 zł
  z tego:
  Dział 852 Pomoc społeczna 18 000,00
  Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 18 000,00
  § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami 18 000,00

  § 3.

  Zwiększa się plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę – 118 048,10 zł
  Dział 801 Oświata i wychowanie 18 964,10
  Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 8 338,67
  § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 066,87
  § 4110 –Składki na ubezpieczenia społeczne 1 271,80
  § 4120 – Składki na Fundusz Pracy 1 000,00
  Rozdział 80110 Gimnazja 10 005,23
  § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 5 721,23
  § 4240 – Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 780,00
  § 4300 – Zakup usług pozostałych 1 200,00
  § 4410 – Podróże służbowe krajowe 2 304,00
  Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół 320,20
  § 4300 – Zakup usług pozostałych 320,20
  Rozdział 80195 Pozostała działalność 300,00
  § 4300 – Zakup usług pozostałych 300,00
  Dział 852 Pomoc społeczna 81 000,00
  Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 69 200,00
  § 3110 – Świadczenia społeczne ( dotacja na zadania zlecone) 69 200,00
  Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 800,00
  § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 940,00
  § 4110 –Składki na ubezpieczenia społeczne 860,00
  Rozdział 85295 Pozostała działalność 9 000,00
  § 3110 – Świadczenia społeczne ( dotacja na zadania własne) 9 000,00
  Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6 000,00
  Rozdział 85401 Świetlice szkolne 6 000,00
  § 4220 – Zakup środków żywności 6 000,00
  Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 084,00
  Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg 12 084,00
  § 4300 – Zakup usług pozostałych 12 084,00

  § 4.

  Zmniejsza się plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę – 18 000,00 zł
  z tego:
  Dział 852 Pomoc społeczna 18 000,00
  Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 18 000,00
  § 3110 – Świadczenia społeczne (zadanie zlecone) 18 000,00

  § 5.

  Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w 2004r.
  Dział Rozdział § Treść Zmniejszenia Zwiększenia
  400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę
  40002 Dostarczanie wody
  4260 Zakup energii 2 262,00
  4270 Zakup usług remontowych 1 404,00
  6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 858,00
  750 Administracja publiczna
  75011 Urzędy wojewódzkie
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00
  4260 Zakup energii 470,00
  4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00
  6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 970,00
  754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
  75412 Ochotnicze straże pożarne
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00
  4300 Zakup usług pozostałych 1 200,00
  801 Oświata i wychowanie
  80101 Szkoły podstawowe
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 000,00
  4243 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (PAOW) 26 548,00
  4244 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (środki własne do PAOW) 11 428,52
  4270 Zakup usług remontowych 30 000,00
  80104 Przedszkola
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 000,00
  4260 Zakup energii 2 800,00
  4300 Zakup usług pozostałych 2 200,00
  80110 Gimnazja
  4243 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (PAOW) 26 548,00
  4244 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (środki własne do PAOW) 11 428,52
  80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół
  4300 Zakup usług pozostałych 10,00
  6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10,00
  80195 Pozostała działalność
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 250,00
  852
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne
  3110 Świadczenia społeczne ( zadanie własne) 6 000,00
  85295 Pozostała działalność
  3110 Świadczenia społeczne ( zadanie własne) 6 000,00
  900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 330,00
  926 Kultura fizyczna i sport
  92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
  4300 Zakup usług pozostałych 2 580,00
  OGÓŁEM 87 998,52 87 998,52

  § 6.

  Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/83/04 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2004 rok z dnia 12 marca 2004 r. pod nazwą „Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego 2004” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 7.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

  § 8.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


  Data wprowadzenia: 2004-12-27 1225
  Data upublicznienia: 2004-12-27
  Art. czytany: 1527 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne