A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR 1/2019 KRAJOWEJ RADY IZB z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.
» Komunikat
» Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych
» Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok
» ZARZĄDZENIE NR 39/2019
 • Projekty uchwał
 • Kadencja 2014-2018
 • SESJA XXXVIII
 • Projekt nr 1

  z dnia 17 kwietnia 2018r

  w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1875 z późn. zm.), w związku z art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2077)


  RADA GMINY UCHWALA, co następuje:

  §1
  Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

  §2
  Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

  §3
  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r. pod nazwą:
  „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

  §4
  Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r. pod nazwą:
  „Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

  §5
  Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r. pod nazwą:
  „Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

  §6
  Paragraf 12 Uchwały Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r. otrzymuje brzmienie:

  Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2018 r. do kwoty 100 000,00 zł
  - w tym udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 100 000,00 zł.

  § 7
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 8

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


  Przygotowała: D. Barwicka

  UZASADNIENIE
  W zakresie dochodów dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 1.
  Planowane dochody wynoszą 23 922 240,48 zł, w tym:
  - uchwałą zmieniającą budżet, kwota dochodów ogółem zwiększyła się o kwotę 5 000,00 zł, w tym zwiększeniu uległy dochody bieżące o kwotę 5 000,00 zł.
  Zmiana planu dochodów dotyczy:
  W dziale 855 – Rodzina,
  rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze, dokonuje się zwiększenia wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, zwroty otrzymanych kwot od osób z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.
  W zakresie wydatków dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 2.
  Planowane wydatki ogółem po zmianach wynoszą
  26 049 240,48 zł.
  - uchwałą zmieniającą budżet zwiększono wydatki ogółem o kwotę 5 000,00 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 1 381,00 zł, zaś wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 6 381,00 zł.
  Zmiana planu wydatków dotyczy:
  W dziale 600 – Transport i łączność,
  rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę
  5 000,00 zł,
  rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne, dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę
  5 000,00 zł,
  na zadanie:
  - „Przebudowa drogi gminnej ul. Racławicka - zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I , zwiększenie wydatków o 5 000,00 zł, zmiana łącznych nakładów i źródeł finansowania.
  W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
  rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków i ustala się wydatek majątkowy na zadanie –Wkład własny do realizacji zadania ze środków Funduszu Sprawiedliwości na nabycie w 2018 roku na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa,
  rozdziale 75495 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł, na sfinansowanie wyjazdów na wycieczkę członkom OSP.
  W dziale 801 – Oświata i wychowanie,
  rozdziale 80104 – Przedszkola, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków.
  W dziale 852 – Pomoc społeczna,
  rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,
  rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,
  W dziale 855 – Rodzina,
  rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze, dokonuje się zwiększenia wydatków o 5 000,00 zł jako zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń i dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,
  rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,
  rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków.
  W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
  rozdziale 90095 – Pozostała działalność, dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 4 000,00 zł.
  W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku”, w części wydatki majątkowe:
  - w zadaniu nr 8 – Przebudowa drogi gminnej ul. Racławicka- zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I , zmienia się kwotę łącznych nakładów i kwoty wydatków oraz kwota w źródłach finansowania.
  W załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały „Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.” zmienia się:
  - w zadaniu nr 8, nazwę zadania na - Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: 'Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi- Etap I '
  i dodaje się zadanie :
  Zadanie Nr 20 - Wkład własny do realizacji zadania ze środków Funduszu Sprawiedliwości na nabycie w 2018 roku na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa
  W załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.,” dokonuje się zmian dochodów i wydatków i ustala się ich wysokość zgodnie z niniejszym załącznikiem.


  Data wprowadzenia: 2018-04-10 1400
  Data upublicznienia: 2018-04-10
  Art. czytany: 432 razy

  » załączniki od 3 do 5 - rozmiar: 68608 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » załącznik nr 1 - rozmiar: 36864 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » załącznik nr 2 - rozmiar: 46080 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne