A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych oraz zwołania pierwszych posiedzeń okw
» Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Skarżysku Kościelnym o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
» Interpelacje Radnych z dnia 19 grudnia 2018 r.
» Interpelacje Radnych z dnia 07 grudnia 2018 r.
» Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Skarżysku Kościelnym o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2002-2006
 • Uchwala Nr XIX/104/04 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 19 lipca 2004r.

  w sprawie zmian w budżecie


  Uchwala Nr XIX/104/04
  Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym
  z dnia 19 lipca 2004r.


  w sprawie zmian w budżecie

  Na podstawie art.18, ust2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.. Nr 142 , poz.1591 ze zm., z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, ze zm. w 2003 r. do Dz. U. Nr 214, poz. 1806 z 2002 r. , , ze zm. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz ze zm. w 2004 r. do Dz. U. Nr 153, poz. 1271 z 2002 r.) oraz art. 109, art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2003r. r. 15 poz.148 j.t ze zm. z 2003 r Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, ze zm. w 2004 r. do Dz. U. Nr 88, poz. 961 z 2001 r., do Dz. U. Nr 153, poz. 1271 z 2002 r., do Dz. U. Nr 96, poz. 874 z 2003 r., ze zm. w 2004 r. Nr 19, poz. 177, ze zm. w 2004 r. do Dz. U. Nr 122, poz.1315 z 2000 r., do Dz. U. Nr 156, poz. 1300 z 2002 r. oraz do Dz. U. Nr 166, poz. 1611 z 2003 r. )

  Rada Gminy uchwala, co następuje:

  § 1.

  Zwiększa się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę – 139 379,21 zł
  z tego:

  Dział 600 Transport i łączność 58 673,00
  Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 20 000,00
  § 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 20 000,00
  Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 38 673,00
  § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 38 673,00
  Dział 801 Oświata i wychowanie 80 238,21
  Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 80 238,21
  § 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5 000,00
  § 0960 – Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 100,00
  § 0970 – Wpływy z różnych dochodów 8 825,21
  § 2033 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- finansowanie PAOW 65 479,00
  § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 834,00
  Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 468,00
  Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 468,00
  § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ( związkom gmin) ustawami 468,00

  § 2.


  Zwiększa się plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę – 139 379.21 zł

  z tego:

  Dział 600 Transport i łączność 58 673, 00
  Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 20 000,00
  § 4210 - Zakup materiałów i usług 10 000,00
  § 4300 - Zakup usług pozostałych 10 000,00
  Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 38 673,00
  § 4300 – Zakup usług pozostałych 38 673,00
  Dział 801 Oświata i wychowanie 80 238,21
  Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 80 238,21
  § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek-wyprawka 834,00
  § 4243 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek -PAOW 36 685,00
  § 4244 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek -PAOW 2 542,34
  § 4260 – Zakup energii 3 930,10
  § 4303 – Zakup usług pozostałych- szkolenia PAOW 28 794,00
  § 4304 – Zakup usług pozostałych – szkolenia PAOW 7 452,77
  Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 468,00
  Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 468,00
  § 4300- Zakup usług pozostałych 468 00

  § 3.

  Zmniejsza się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę – 23 000,00 zł
  z tego:
  Dział 852 Pomoc społeczna 23 000,00
  Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 23 000,00
  § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami 23 000,00

  § 4.

  Zmniejsza się plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę – 23 000,00 zł
  z tego:

  Dział 852 Pomoc społeczna 23 000,00
  Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 23 000,00
  § 3110 - Świadczenia społeczne 20 000,00
  § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne 3 000,00  § 5.

  Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w 2004r.
  Dział Rozdział § Treść Zmniejszenia Zwiększenia
  400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
  40002 Dostarczanie wody
  4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 500,00
  750 Administracja publiczna
  75095 Pozostałą działalność
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00
  756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej
  75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 000,00
  801 Ochrona zdrowia
  80104 Przedszkola
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00
  852 Pomoc społeczna
  85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
  3110 Świadczenia społeczne 15 000,00
  4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 13 000,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne
  3110 Świadczenia społeczne 20 000,00
  85295 Pozostała działalność
  3110 Świadczenia społeczne 27 000,00
  900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
  4260 Zakup energii 2 000,00
  90015 Oświetlenie ulic placów i dróg
  4260 Zakup energii 2 000,00
  90095 Pozostała działalność (przystanki)
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
  OGÓŁEM 49 500,00 49 500,00

  § 6.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

  § 7.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


  Data wprowadzenia: 2004-10-08 1204
  Data upublicznienia: 2004-10-08
  Art. czytany: 1317 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne