A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Ochrona danych osobowych
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 22 listopada 2018 r.
» Uchwała Nr XLIV/274/2018
» Uchwała Nr XLIV/273/2018
» Uchwała Nr XLIV/272/2018
» Uchwała Nr XLIV/271/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2002-2006
 • Uchwala Nr XVIII/95/04 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 9 czerwca 2004r.

  w sprawie zmian w budżecie

  Uchwala Nr XVIII/95/04
  Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym
  z dnia 9 czerwca 2004r.


  w sprawie zmian w budżecie

  Na podstawie art.18, ust2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.. Nr 142 , poz.1591 ze zm., z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, ze zm. w 2003 r. do Dz. U. Nr 214, poz. 1806 z 2002 r. , , ze zm. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz ze zm. w 2004 r. do Dz. U. Nr 153, poz. 1271 z 2002 r.) oraz art. 109, art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2003r. r. 15 poz.148 j.t ze zm. z 2003 r Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, ze zm. w 2004 r. do Dz. U. Nr 88, poz. 961 z 2001 r., do Dz. U. Nr 153, poz. 1271 z 2002 r., do Dz. U. Nr 96, poz. 874 z 2003 r., ze zm. w 2004 r. Nr 19, poz. 177, ze zm. w 2004 r. do Dz. U. Nr 122, poz.1315 z 2000 r., do Dz. U. Nr 156, poz. 1300 z 2002 r. oraz do Dz. U. Nr 166, poz. 1611 z 2003 r. )
  Rada Gminy uchwala, co następuje:

  § 1.

  Zwiększa się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę – 1 089 463,00 zł
  z tego:

  Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 200,00
  Rozdział 40002 Dostarczanie wody 200,00
  § 0920 – Pozostałe odsetki 200,00
  Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 400,00
  Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 200,00
  § 0920 – Pozostałe odsetki 200,00
  Rozdział 70095 Pozostała działalność 200,00
  § 0920 – Pozostałe odsetki 200,00
  Dział 750 Różne rozliczenia 300,00
  Rozdział 75023 Urzędy gmin 300,00
  § 0970 – Wpływy z różnych dochodów 300,00
  Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 10 170,00
  Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 10 170,00
  § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 10 170,00
  Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 53 540,00
  Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 53 540,00
  § 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych 53 540,00
  Dział 758 Różne rozliczenia 553 329,00
  Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 234 714,00
  § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa 234 714,00
  Rozdział 75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 2 456,00
  § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 456,00
  Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 316 159,00
  § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa 316 159,00
  Dział 801 Oświata i wychowanie 58 648,00
  Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 40 491,00
  § 0960 – Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 400,00
  § 0970 – Wpływy z różnych dochodów 23 649,00
  § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 442,00
  § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 15 000,00
  Rozdział 80104 Przedszkola 11 522,00
  § 0970 – Wpływy z różnych dochodów 11 522,00
  Rozdział 80110 Gimnazjum 6 135,00
  § 0970 – Wpływy z różnych dochodów 6 135,00
  Rozdział 80114 Zespół obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół 500,00
  § 0970 – Wpływy z różnych dochodów 500,00
  Dział 852 Pomoc społeczna 337 920,00
  Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 337 920,00
  § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami 333 720,00
  § 6310 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 200,00
  Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 74 956,00
  Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 74 956,00
  § 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 74 956,00

  § 2.  Zmniejsza się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę – 64 277,00 zł
  z tego:
  Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 400,00
  Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 200,00
  § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00
  Rozdział 70095 Pozostała działalność 200,00
  § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00
  Dział 852 Pomoc społeczna 63 877,00
  Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 46 504,00
  § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami 46 504,00
  Rozdział 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 17 373,00
  § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 17 373,00

  § 3.


  Zmniejsza się plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę – 63 877,00 zł
  z tego:

  Dział 852 Pomoc społeczna 63 877,00
  Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 46 504,00
  § 3110 - Świadczenia społeczne 46 504,00
  Rozdział 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 17 373,00
  § 3110 - Świadczenia społeczne 17 373,00

  § 4.

  Zwiększa się plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę – 1 089 063,00 zł

  z tego:

  Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 20 000, 00
  Rozdział 40002 Dostarczanie wody 20 000,00
  § 4210 – Zakup materiałów pozostałych i wyposażenia 4 000,00
  § 4260 – Zakup energii 4 000,00
  § 4300 – Zakup usług pozostałych 12 000,00
  Dział 600 Transport i łączność 199 500, 00
  Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 110 000,00
  § 4300 – Zakup usług pozostałych 110 000,00
  Rozdział 60095 Pozostała działalność 89 500,00
  § 2320 – Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 500,00
  § 4300 – Zakup usług pozostałych 88 000,00
  Dział 750 Administracja publiczna 103 500, 00
  Rozdział 75023 Urzędy gmin 86 000,00
  § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 000,00
  § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000,00
  § 4120 – Składki na fundusz pracy 1 000,00
  § 4210 – Zakup materiałów pozostałych i wyposażenia 10 000,00
  § 4260 – Zakup energii 40 000,00
  § 4300 – Zakup usług pozostałych 15 000,00
  Rozdział 75095 Pozostała działalność 17 500,00
  § 4210 – Zakup materiałów pozostałych i wyposażenia 3 000,00
  § 4300 – Zakup usług pozostałych 11 000,00
  § 4410 – Podróż służbowe krajowe 1 500,00
  § 4430 – Różne opłaty i składki 2 000,00
  Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 10 170, 00
  Rozdział 75113 Wybory do parlamentu europejskiego 10 170,00
  § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 300,00
  § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 2 070,00
  § 4300 - Zakup usług pozostałych 1 500,00
  § 4410 - Podróże służbowe krajowe 300,00
  Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20 000, 00
  Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 20 000,00
  § 4300 – Zakup usług pozostałych 20 000,00
  Dział 801 Oświata i wychowanie 310 362,00
  Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 270 205,00
  § 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 70 000,00
  § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 104 878,00
  § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 34 485,00
  § 4120 – Składki na fundusz pracy 2 000,00
  § 4210 - Zakup materiałów i usług 4 400,00
  § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 13 242,00
  § 4260 - Zakup energii 20 000,00
  § 4300 - Zakup usług pozostałych 21 200,00
  Rozdział 80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych 28 522,00
  § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 610,00
  § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 1 912,00
  § 4210 - Zakup materiałów i usług 17 000,00
  Rozdział 80110 Gimnazja 6 135,00
  § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 826,00
  § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 1 309,00
  Rozdział 80114 Zespół obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół 500,00
  § 4300 - Zakup usług pozostałych 500,00
  Rozdział 80195 Pozostała działalność (odpisy socjalne emerytów i rencistów, nauczycieli) 5 000,00
  § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 000,00
  Dział 852 Pomoc społeczna 342 676,00
  Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 337 920,00
  § 3110 – Świadczenia społeczne 295 800,00
  § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne 30 720,00
  § 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 000,00
  § 4210 - Zakup materiałów i usług 2 100,00
  § 4300 - Zakup usług pozostałych 1 800,00
  § 6060 – Zakupy inwestycyjne 2 500,00
  Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 800,00
  § 3110 – Świadczenia społeczne 800,00
  Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3 956,00
  § 4300 - Zakup usług pozostałych 3 956,00
  Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 40 000,00
  Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 40 000,00
  § 4210- Zakup materiałów i usług 30 000,00
  § 4300- Zakup usług pozostałych 10 000 00
  Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 28 700,00
  Rozdział 92105 Pozostałe zadania z zakresu kultury 5 000,00
  § 4210 - Zakup materiałów i usług 3 000,00
  § 4300- Zakup usług pozostałych 2 000,00
  Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 23 700,00
  § 4260 - Zakup energii 1 500,00
  § 4300- Zakup usług pozostałych 22 200,00
  Dział 926 Kultura fizyczna i sport 14 155,00
  Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 14 155,00
  § 4210 - Zakup materiałów i usług 8 000,00
  § 4300 - Zakup usług pozostałych 4 655,00
  § 4410 – Podróż służbowe krajowe 1 500,00

  § 5.

  Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w 2004r.
  Dział Rozdział § Treść Zmniejszenia Zwiększenia
  600 Transport i łączność
  60016 Drogi publiczne gminne
  4270 Zakup usług remontowych 3 500,00
  4430 Różne opłaty i składki 3 500,00
  60095 Pozostała działalność
  2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00
  754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
  75412 Ochotnicze straże pożarne
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 690,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 710,00
  4430 Różne opłaty i składki 20,00
  851 Ochrona zdrowia
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00
  4220 Zakup środków żywności 4 000,00
  852 Pomoc społeczna
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne
  3110 Świadczenia społeczne 23 000,00
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 23 000,00
  853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
  85333 Powiatowe urzędy pracy
  4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 8 000,00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 000,00
  OGÓŁEM 49 210,00 49 210,00

  § 6.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

  § 7.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


  Data wprowadzenia: 2004-10-08 1200
  Data upublicznienia: 2004-10-08
  Art. czytany: 1290 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne