A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 128/2018
» ZARZĄDZENIE NR 127/2018
» ZARZĄDZENIE NR 126/2018
» ZARZĄDZENIE NR 125/2018
» ZARZĄDZENIE NR 124/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2002-2006
 • Uchwala Nr XXI/111/04 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 sierpnia 2004r.

  w sprawie zmian w budżecie

  Uchwala Nr XXI/111/04
  Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym
  z dnia 30 sierpnia 2004r.


  w sprawie zmian w budżecie

  Na podstawie art.18, ust2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.. Nr 142 , poz.1591 ze zm., z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, ze zm. w 2003 r. do Dz. U. Nr 214, poz. 1806 z 2002 r. , , ze zm. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, ze zm. w 2004 r. do Dz. U. Nr 153, poz. 1271 z 2002 r. oraz ze zm. z 2004 r. do Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109, art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2003r. r. 15 poz.148 j.t ze zm. z 2003 r Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, ze zm. w 2004 r. do Dz. U. Nr 88, poz. 961 z 2001 r., do Dz. U. Nr 153, poz. 1271 z 2002 r., do Dz. U. Nr 96, poz. 874 z 2003 r., ze zm. w 2004 r. Nr 19, poz. 177, ze zm. w 2004 r. do Dz. U. Nr 122, poz.1315 z 2000 r., do Dz. U. Nr 156, poz. 1300 z 2002 r. do Dz. U. Nr 166, poz. 1611 z 2003 r. oraz ze zm. z 2004 r. do Dz. U. Nr 93, poz. 890, Nr 123, poz. 1291, Nr 121, poz. 1264 )

  Rada Gminy uchwala, co następuje:

  § 1.

  Zwiększa się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę – 594 048,81 zł
  z tego:

  Dział 758 Różne rozliczenia 65 001,00
  Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 65 001,00
  § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa 65 001,00
  Dział 801 Oświata i wychowanie 441 047,81
  Rozdział 80110 Gimnazjum 26 047,81
  § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 26 047,81
  § 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 415 000,00
  Dział 852 Pomoc społeczna 88 000,00
  Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 40 000,00
  § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami 40 000,00
  Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie 14 000,00
  § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 14 000,00
  Rozdział 85295 Pozostała działalność 34 000,00
  § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na dożywianie uczniów 34 000,00


  § 2.

  Zwiększa się plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę – 594 048,81 zł

  z tego:

  Dział 852 Pomoc społeczna 88 000,00
  Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 40 000,00
  § 3110 – Świadczenia społeczne 38 000,00
  § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne 2 000,00
  Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie 14 000,00
  § 3110 – Świadczenia społeczne 12 000,00
  § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne 2 000,00
  Rozdział 85295 Pozostała działalność 34 000,00
  § 3110 – Świadczenia społeczne ( dofinansowanie dożywiania uczniów) 34 000,00
  Dział 801 Oświata i wychowanie 506 048,81
  Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 52 501,00
  § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 8 000,00
  § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 000,00
  § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 16 500,00
  § 4260 – Zakup energii 18 001,00
  Rozdział 80104 Przedszkola 4 000,00
  § 4300 – Zakup usług pozostałych 4 000,00
  Rozdział 80110 Gimnazjum 448 047,81
  § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 7 000,00
  § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 241 047,81
  § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00
  Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół 1 500,00
  § 4260 – Zakup energii 1 500,00


  § 3.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

  § 4.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


  Data wprowadzenia: 2004-10-08 1157
  Data upublicznienia: 2004-10-08
  Art. czytany: 1151 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne