A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Ochrona danych osobowych
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 22 listopada 2018 r.
» Uchwała Nr XLIV/274/2018
» Uchwała Nr XLIV/273/2018
» Uchwała Nr XLIV/272/2018
» Uchwała Nr XLIV/271/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2002-2006
 • Uchwała Nr XVI/83/04 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 12 marca 2004 r.

  w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2004 rok.

  Uchwała Nr XVI/83/04
  Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym
  z dnia 12 marca 2004 r.  w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2004 rok.

  Na podstawie art.18, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.. Nr 142 , poz.1591 ze zm., z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, ze zm. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), w związku z art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz.148 ze zm. z 2003 r Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, Nr 96, poz. 874 , ze zm. w 2004 r. do Dz. U. Nr 88, poz.961 z 2001 r. oraz do Dz. U. Nr 153, poz. 1271 z 2002 r.)  Rada Gminy uchwala, co następuje:


  § 1.

  Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 6 812 521 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 (dochody wg. źródeł i działów klasyfikacji budżetowej)


  § 2.

  Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości – 10 057 021 zł
  z tego:
  a) wydatki bieżące – 6 604 621 zł
  w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4 286 543 zł
  - dotacje – 77 500 zł
  - wydatki na obsługę długu jednostki – 60 000 zł
  b) wydatki majątkowe – 3 452 400 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 (wydatki w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej)


  § 3.

  1. Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami, o których mowa w § 1 i § 2 stanowi deficyt budżetu w kwocie - 3 244 500 zł.
  2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu są przychody z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w kwocie - 3 244 500 zł
  3. Łączne przychody budżetu w kwocie 3 244 500 zł , sklasyfikowane według paragrafów
  określających ich rodzaj, zestawione są w załączniku Nr 3.

  § 4.

  1. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego zgodnie
  z załącznikiem Nr 4.

  2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie
  z załącznikiem Nr 4a.


  § 5.

  Ustala się plan przychodów funduszy celowych w kwocie 112.300 zł i wydatków w kwocie 112.300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

  § 6.
  Ustala się wysokość dotacji dla innych podmiotów zgodnie z załącznikiem Nr 6.


  § 7.


  Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami
  - dochody w kwocie – 326.614 zł
  - wydatki w kwocie – 326.614 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.


  § 8.


  Ustala się wydatki w kwocie 180 500 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 2).

  § 9.

  Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 20 000 zł.


  § 10.

  Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę – 23 500 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 23 500 zł
  § 11.

  1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania długu do kwoty 3 244 500 w celu realizacji planowanych kwot przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3.
  2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do kwoty 100 000 zł.

  § 12.

  1.Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków między wszystkimi paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdziałami w ramach działu, z wyłączeniem zmian w planie wydatków polegających na zwiększeniu planowanych wydatków na wynagrodzenia.
  2. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków dotyczących pochodnych od wynagrodzeń w ramach działu.
  3.Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie przeniesień w planie wydatków na inwestycje w bieżącym roku budżetowym w ramach działu, z wyłączeniem zmian w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.


  § 13.


  Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w banku prowadzącym obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego.


  § 14.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


  § 15.

  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2004 roku.


  Data wprowadzenia: 2004-10-08 1146
  Data upublicznienia: 2004-10-08
  Art. czytany: 1071 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne