A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 128/2018
» ZARZĄDZENIE NR 127/2018
» ZARZĄDZENIE NR 126/2018
» ZARZĄDZENIE NR 125/2018
» ZARZĄDZENIE NR 124/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2002-2006
 • U C H W A Ł A Nr XVIII/97/04 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 09 czerwca 2004r.

  w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

  U C H W A Ł A Nr XVIII/97/04
  Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym
  z dnia 09 czerwca 2004r.


  w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.


  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz.1568) oraz art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 15, poz. 48 z poźn. zm. Nr 45 poz.391, Nr 65 poz.594, Nr 166 poz.1611, Nr 189 poz.1851 z 2004r ze zm. przen. z 2001 Nr 88 poz.961 ze zm. przen. 2002 Nr 153 poz.1271, z 2003r Nr 96 poz.874 z 2004r Nr 19 poz.177 , z 2004r zm. przem. z 2000r Nr 122 poz.1315, zm. przen. z 2002r Nr 156 poz.1300, z 2003r Nr 166 poz.1611)


  Rada Gminy uchwala, co następuje:


  § 1.
  Z budżetu Gminy mogą być udzielane dotacje podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań wykonywanych przez gminę, w dziedzinach:

  1) oświaty i wychowania
  2) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
  3) kultury fizycznej, sportu, turystyki oraz wypoczynku
  4) ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi
  5) pomocy społecznej
  6) ochrony przeciwpożarowej
  7) innych ustawowych zadań własnych gminy.


  § 2.

  Wysokość środków na realizację zadań, o których mowa w § 1 określa Rada Gminy w uchwale budżetowej.

  § 3.
  Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń zakres zadań, które mogą być zlecane podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, nie działających w celu osiągnięcia zysku, na które mogą być przeznaczone dotacje z budżetu, oraz termin składania wniosków.

  § 4.

  1. Dotacje na realizację zadań o charakterze publicznym przyznawane są w oparciu o wniosek złożony przez ubiegającego się o realizację zadania wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 winny być złożone w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
  3. Wniosek, o którym mowa w pkt. 2 winien zawierać:


  1. szczegółowe dane ubiegającego się o realizację zadania, w tym informację o posiadanych
  zasobach rzeczowych i kadrowych, wskazujących na możliwość wykonania zadania; zakres
  działalności podmiotu, wynikający ze statutu lub dokumentu rejestrowego podmiotu
  2. szczegółowy zakres rzeczowy zadania (dokładny opis, charakterystyka zadania)
  3. termin i miejsce realizacji
  4. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, w tym podanie kwoty oczekiwanej z budżetu gminy wraz z jej przeznaczeniem oraz wskazanie innych źródeł finansowania zadania
  5. oświadczenie o nieprowadzeniu działalności w celu osiągnięcia zysku
  6. ocenę wniosku przez właściwy Referat Urzędu Gminy.

  4. Wójt Gminy może uzależniać rozpatrzenie wniosku od złożenia w określonym
  terminie dodatkowych informacji lub dokumentów.


  5.W przypadku stwierdzenia uchybień formalnoprawnych lub innych wad wniosku, Wójt Gminy wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku. Wniosek nie uzupełniony w określonym terminie nie będzie rozpatrywany.
  6. Przy rozpatrywaniu wniosków o realizację zadania uwzględnia się w szczególności:

  1) ważność zadania w strukturze zadań własnych gminy
  2) wysokość planowanych dochodów budżetu
  3) przedstawioną kalkulację kosztów
  4) ocenę możliwości realizacji zadania przez składającego wniosek
  5) ocenę wykonania zadań zleconych wnioskującego w okresie poprzednim, w zakresie rzetelności i terminowości ich realizacji oraz otrzymanych na ten cel środków.


  7. Po rozpatrzeniu wniosków Wójt Gminy przedstawia propozycje wysokości dotacji na poszczególne zadania do zaopiniowania właściwej Komisji Rady Gminy.
  8. Wnioski pozytywnie zaopiniowane stanowią podstawę ujęcia zadań i kwot dotacji na ich finansowanie w projekcie budżetu lub w projekcie uchwały budżetowej z motywacja ubiegającego się o dotację.
  § 5.

  1. Po podjęciu uchwały budżetowej na dany rok Wójt Gminy opublikuje, w sposób zwyczajowo przyjęty zadania i kwoty dotacji ustalone z budżetu gminy podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku.

  2. Wójt Gminy zawiadamia zainteresowane podmioty o wynikach przeprowadzonego postępowania tj. o zadaniach i kwotach dotacji na ich realizację ustalonych w budżecie.
  § 6.

  1. Warunkiem przyznania dotacji jest zaplanowanie wydatków w budżecie gminy, a następnie zawarcie umowy z podmiotem nie zaliczonym do sektora finansów publicznych. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

  2. Umowę, o której mowa w ust. 1 zawiera się na czas oznaczony, nie dłuższy niż rok budżetowy.

  § 7.

  1. Dotacja podlega szczegółowemu rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu według wzoru załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
  2. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania z realizacji zleconego zadania w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania.

  3.W przypadku wykorzystania na realizację zadania tylko części przekazanej kwoty dotacji, nie wykorzystana część podlega zwrotowi w terminie określonym w § 7 pkt 2 nie później jednak niż do 10 stycznia następnego roku.

  4. Podmiot otrzymujący dotację nie może wykorzystać środków przeznaczonych na realizację zadania na cele inne niż określone w umowie.

  § 8.

  1. Wójt Gminy dokonuje kontroli prawidłowości realizacji zleconego zadania, kontroli może dokonać również Rada Gminy.

  2. Czynności kontrolnych dokonują osoby upoważnione przez Wójta.
  3. Zakres kontroli obejmuje:

  a) wykonanie zadania zgodnie z umową
  b) udokumentowanie zrealizowanego zadania
  c) przeznaczenie i wykorzystanie środków otrzymanych z budżetu gminy.

  4. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.

  5. Na podstawie protokołu Wójt Gminy - w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji zadania i wykorzystania dotacji - kieruje do podmiotu stosowne wnioski i zalecenia, wyznaczając termin do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

  6.W przypadku gdy podmiot nie usunie nieprawidłowości umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, a przekazane już wcześniej środki finansowe na jego realizację podlegają zwrotowi do budżetu gminy w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
  § 9.
  1. Dotacja będzie przekazywana po podpisaniu umowy na rachunek wskazany w umowie.
  2. Terminy przekazywania dotacji określa umowa.
  3. Dopuszcza się przekazywanie dotacji w ratach lub zaliczkowo, w zależności od rodzaju i specyfiki realizowanego zadania.

  § 10.

  Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy - w informacji o przebiegu wykonania budżetu w pierwszym półroczu oraz w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu - dane o realizacji zadań, na które udzielono dotacji z budżetu Gminy.

  § 11.
  Wójt Gminy opublikuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, informację o wykorzystaniu dotacji udzielonych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, nie działających w celu osiągnięcia zysku, na realizację zadań gminy przy sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy.

  § 12.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 13.


  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia.


  Załącznik Nr 1
  WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZADANIA
  Część A. Informacje o zadaniu

  Temat zadania, opis, zasięg, uzasadnienie celowości, przewidywany, termin
  1. ..........................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................
  2. Współorganizatorzy:
  ..........................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................
  3. Kalkulacja przewidywanych kosztów
  ..........................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................
  4. Źródło finansowania:
  1. Środki własne ............................................................
  2. Inne źródła ...............................................................

  Część B. Informacja o wnioskodawcy

  1. Nazwa jednostki ..............................................................................................................................................................
  Adres: miejscowość .................................................................................. kod ............................................................
  Województwo ......................................................Powiat ....................................... Gmina .......................................
  Ulica ........................................................................ nr domu ..........................................................................................
  Telefon .......................................................... fax ............................................. nr regon ...............................................
  2. Nr wyodrębnionego rachunku bankowego
  ................................................................................................................................................................................................
  3. Informacja o działalności wnioskodawcy z poprzedniego roku, informacja finansowa z poprzedniego roku, informacja o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych wskazujących możliwość wykonania zadania:
  ................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................
  4. Osoba upoważniona do kontaktów, imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nt tel. ..........................................
  .................................................................................................................................................................................................
  .5. Pieczęć jednostki Pieczęć i podpis

  Kierownik Główny księgowy
  Data ...............................................................................................................


  Załącznik Nr 2
  Umowa Nr

  zawarta w / miejscowość/………………………………. w dniu ……………………………
  pomiędzy Gminą Skarżysko Kościelne
  reprezentowaną przez Wójta Gminy ……………………………….
  zwanym dalej Zleceniodawcą z jednej strony,
  a ………………………………….
  reprezentowanym przez ……………………………
  zwanym dalej Zleceniobiorcą z drugiej strony o następującej treści:
  § 1.

  1. Zleceniodawca powierza a Zleceniobiorca zobowiązuje się do realizacji w okresie roku
  następujących zadań publicznych związanych z realizacją zadań ...............................................................
  .........................................................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................................................
  Przyznana kwota.................................................................... (słownie...........................................................
  ... )

  § 2.

  1. Środki z dotacji przeznaczone na realizację zadań wymienionych w § 1 pkt 1 przekazywane będą w okresach:

  Przekazywanie środków na realizację zadania nastąpi na rachunek ……………………………………..
  § 3.
  Dotacja podlega szczegółowemu rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu.
  1. Zleceniobiorca otrzymujący dotacje zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania z realizacji zleconego zadania w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji.
  2. W przypadku wykorzystania na realizację zadania tylko części przekazanej kwoty, nie wykorzystana część podlega zwrotowi w terminie określonym w § 7 pkt 2 nie później jednak niż do 10 stycznia roku następnego.
  3. Zleceniobiorca otrzymujący dotację nie może wykorzystać środków przeznaczonych na realizację na cele inne niż określone w umowie.

  § 4.

  1. Zleceniodawca ma prawo kontroli wykonywanych zadań objętych niniejszą umową. Zleceniobiorca jest zobowiązany udostępnić zleceniodawcy dokumentację merytoryczną i finansową oraz udzielić niezbędnych informacji i wyjaśnień dotyczących wykonywania zadań.
  2. Czynności kontrolnych dokonują osoby upoważnione przez Zleceniodawcę.
  3. Zakres kontroli obejmuje:
  wykonanie zadań zgodnie z umową
  udokumentowanie realizowanego zadania
  przeznaczenie i wykorzystanie środków otrzymanych z budżetu gminy.
  4. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.
  5. Na podstawie protokołu Zleceniodawca w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji zadania i wykorzystania dotacji - kieruje do zleceniobiorcy, stosowne wnioski i zalecenia, wyznaczając termin do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
  6. W przypadku, gdy zleceniobiorca nie usunie stwierdzonych nieprawidłowości, zleceniodawca wstrzymuje dalsze przekazywanie dotacji i ustala termin zwrotu przekazanych wcześniej środków finansowych.

  § 5.

  W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 15, póz. 48) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

  § 6.

  Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.


  Zleceniodawca: Zleceniobiorca:
  Załącznik Nr 3

  SPRAWOZDANIE Z ROZLICZENIA DOTACJI UDZIELONEJ Z BUDŻETU
  GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  W kwocie……………………….słownie………………………………………………………………………
  Na realizację zadania:
  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  1. Termin realizacji ……………………………………
  2. Miejsce (dokładny adres) ..........................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................................................................
  3. Szczegółowa informacja o zrealizowanym zadaniu
  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  4. Kalkulacja kosztów.
  Zestawienie kosztów zadania

  Lp Wyszczególnienie Planowane Wykonane
  I. Koszty razem – z tego:
  1) z wykorzystaniem środków finansowych
  przekazującego z wyszczególnieniem na:
  ......................................................................................
  ......................................................................................
  ......................................................................................
  ...................................................................................... ...................................................


  ...................................................
  ...................................................
  ...................................................
  ................................................... ...................................................


  ...................................................
  ...................................................
  ...................................................
  ...................................................
  2) z wykorzystaniem środków finansowych
  przyjmującego z wyszczególnieniem na:
  .......................................................................................
  .......................................................................................
  .......................................................................................
  .......................................................................................
  ....................................................................................... ...................................................

  ...................................................
  ...................................................
  ...................................................
  ...................................................
  ................................................... ...................................................

  ...................................................
  ...................................................
  ...................................................
  ...................................................
  ...................................................

  5. Rozliczenie szczegółowe wydatków wykonanych:
  L.p. Nr
  faktury / rachunku Data
  faktury / rachunku Wystawca
  faktury / rachunku Treść
  faktury / rachunku Kwota


  OGÓŁEM

  Do rozliczenia dotacji przedstawiono oryginały faktu r / rachunków, na których dokonano potwierdzenia sfinansowania z dotacji budżetu Gminy Skarżysko Kościelne i których kopia / kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania dotacji.

  Główny księgowy Kierownik


  Data wprowadzenia: 2004-10-08 1033
  Data upublicznienia: 2004-10-08
  Art. czytany: 1100 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne