A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Ochrona danych osobowych
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 22 listopada 2018 r.
» Uchwała Nr XLIV/274/2018
» Uchwała Nr XLIV/273/2018
» Uchwała Nr XLIV/272/2018
» Uchwała Nr XLIV/271/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2002-2006
 • UCHWAŁA Nr XVI/86/2004 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM z dnia 12 marca 2004

  sprawie :zmian do Uchwały Nr IV/25/03 z dnia 19.02.2003r w zakresie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

  UCHWAŁA Nr XVI/86/2004
  RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
  z dnia 12 marca 2004


  w sprawie :zmian do Uchwały Nr IV/25/03 z dnia 19.02.2003r w zakresie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.


  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 ppkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. – Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm. w 2002 r. – Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214, poz. 1806/ oraz art. 12 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tekst jednolity Dz.U. Nr 147 poz.1231 z 2002 r. ze zmianą – Dz.U. Nr 128 poz.1401, z 2003r.Nr 80 poz.719, Nr 122 poz.1143/.

  RADA GMINY uchwala, co następuje :

  § 1.

  W Uchwale Nr IV/25/03 z dnia 19.02.2003r w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w § 1 załącznik nr 1 otrzymuje nowe brzmienie.


  § 2.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 3.

  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie w sposób zwyczajowo przyjęty.

  § 4.

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


  Załącznik Nr 1
  do Uchwały Nr IV/25/03
  Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym
  z dnia 12 marca 2004r


  ZASADY USYTUOWANIA MIEJSC SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE.


  1.Zasady dotyczące punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych :

  a/ do 4,5% alkoholu oraz piwa;
  b/ od 4,5% - 18% zawartości alkoholu;
  c/ powyżej 18% alkoholu.

  2. Usytuowanie punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży nie może znajdować się w odległości mniejszej niż 100m od szkół i innych placówek oświatowych – wychowawczych, 50m od obiektów kultu religijnego.

  3. Odległość, o której mowa zmierzona będzie najkrótszą drogą dojścia od wejścia na teren posesji obiektów, o których mowa w pkt.2 do wejścia do punktu sprzedaży napojów alkoholowych.

  4. Wójt Gminy po zaciągnięciu opinii użytkownika obiektów wymienionych w pkt.2 oraz Rady Sołeckiej może zezwolić na sytuowanie punktu sprzedaży napojów alkoholowych z zastosowaniem odstępstw od zasady wymienionej w pkt.2 .

  5. Sprzedaż napojów alkoholowych wymienionych w pkt.1 nie może odbywać się:

  a/ z przyczep campingowych,
  b/ w punktach, w których sprzedaż odbywa się przez okienko,
  c/ w punktach małej gastronomii.


  Data wprowadzenia: 2004-10-08 0944
  Data upublicznienia: 2004-10-08
  Art. czytany: 1161 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne