A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 160/2018
» ZARZĄDZENIE NR 159/2018
» Przetarg nieograniczony - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Skarżysko Kościelne oraz wyposażenie i prowadzenie PSZOK
» KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
» Informacja OBOWIĄZKOWA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2002-2006
 • UCHWAŁA Nr XV/78/ 2004 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOSCIELNY z dnia 25 lutego 2004 r.

  w sprawie: programu współpracy Gminy Skarżysko Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2004.

  UCHWAŁA Nr XV/78/ 2004
  RADY GMINY W SKARŻYSKU KOSCIELNYM dnia 25 lutego 2004 r.

  w sprawie: programu współpracy Gminy Skarżysko Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2004.

  Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst. jedn. 2001r.Dz.U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, Nr 153 poz.1271 oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873)
  RADA GMINY uchwala, co następuje
  § 1.
  Uchwala się Program współpracy Gminy Skarżysko Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2004 roku , stanowiący załącznik nr1do niniejszej uchwały.
  § 2.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 3.
  Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
  § 4.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Załącznik nr 1
  do Uchwały Nr XV/78/04
  Rady Gminy Skarżysko Kościelne
  z dnia 25 lutego 2004

  P R O G R A M

  współpracy Gminy Skarżysko Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2004 roku.
  Wstęp.

  Na terenie Gminy Skarżysko Kościelne mają swoją siedzibę organizacje pozarządowe. Skupiają one ludzi łączących wspólne zainteresowania i pasje, nie obojętnych wobec tego, co dzieje się w ich otoczeniu. Ich aktywność dotyczy wielu różnych dziedzin, takich jak pomoc chorym, starszym, biednym, niepełnosprawnym czy bezdomnym, dzieciom i młodzieży zagrożonej patologią, kształtowaniem świadomości ekologicznej, postaw obywatelskich, upowszechnianiem kultury, czy zdrowego stylu życia.
  Dzięki tej aktywności podejmowanej samodzielnie lub we współpracy z władzami samorządowymi, w istotny sposób zostanie wzbogacony zakres działań na rzecz mieszkańców Gminy, przede wszystkim tych najbardziej potrzebujących opieki i wsparcia.
  Rada Gminy w Skarżysku Kościelnym, stoi na stanowisku, że wspomaganie organizacji pozarządowych jest realizacją konstytucyjnej zasady pomocniczości, umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot.
  Rada Gminy jest przekonana, że wszelka współpraca z obywatelami winna realizować się na zasadach partnerstwa i suwerenności stron, biorąc pod uwagę istotne odciążenie sektora publicznego w realizacji niektórych zadań.
  Uchwalenie niniejszego Programu jest wyrazem polityki Władz Gminy wobec organizacji pozarządowych, mającym jednocześnie na uwadze zapewnienie tym organizacjom lepszych warunków funkcjonowania oraz wspierania ich własnych inicjatyw i działań na terenie Gminy.
  § 1.
  Program współpracy Gminy Skarżysko Kościelne z organizacjami pozarządowymi, działającymi na jego terenie lub na rzecz jego mieszkańców, stanowi element polityki społeczno-finansowej Gminy.
  § 2.
  1. Sfera zadań publicznych realizowanych przez Gminę obejmuje w szczególności, zadania w zakresie:
  1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
  2) ochrony i promocji zdrowia,
  3) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
  4) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
  5) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  6) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
  7) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
  8) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
  9) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  10) ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego,
  11) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
  12) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
  13) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  14) promocji i organizacji wolontariatu,
  15) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie określonym w pkt od 1 – 14.

  § 3.

  1. Organ Gminy może prowadzić działalność w sferze zadań zawartych w § 2, we współpracy z organizacjami pozarządowymi lub innymi podmiotami wymienionymi w ust. 3 pkt. a), prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organu Gminy, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy.

  2. Organizacje pozarządowe, prowadzą działalność społecznie użyteczną zwaną działalnością pożytku publicznego. Organizacjami pozarządowymi są, nie będące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia z zastrzeżeniem art. 3, ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu.

  3. Działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez:
  a) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  b) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

  § 4.

  Zadania wymienione w § 2 obejmują w szczególności:
  1) prowadzenie programów edukacyjnych oraz organizację konkursów o różnej
  tematyce,
  2) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży,
  3) organizację imprez, zawodów i turniejów sportowych,
  4) organizację obozów szkoleniowo-sportowych,
  5) organizowanie i prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych,
  6) organizowanie i prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
  niepełnosprawnej,
  7) bieżące utrzymanie i poprawę stanu technicznego istniejącej bazy sportowej,
  8) organizowanie turniejów, zawodów, konkursów tańca sportowego i towarzyskiego,
  9) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin
  biednych i dotkniętych patologiami społecznymi,
  10) organizowanie imprez rekreacyjnych dla mieszkańców gminy,
  11) wspieranie działalności wydawniczej, prowadzonej przez organizacje pozarządowe,
  12)organizowanie niekonwencjonalnych form edukacji w zakresie kultury i ochrony
  dziedzictwa narodowego dla różnych grup wiekowych,
  13) wspieranie działalności ośrodków wsparcia dla osób bezdomnych,
  14) realizowanie programów profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży,
  15) organizowanie szkoleń w zakresie profilaktyki uzależnień oraz przemocy w rodzinie,
  16) wspieranie działalności punktów konsultacyjnych ośrodków interwencji kryzysowej, poradni rodzinnych i innych,
  17)prowadzenie zajęć kształtujących życie w abstynencji oraz świadczenie w tym
  zakresie poradnictwa,
  18) wspieranie działalności w zakresie bezpieczeństwa publicznego, w tym ochrony
  przeciwpożarowej.
  § 5.
  1. Zlecanie realizacji zadań publicznych , o których mowa w § 2 może mieć formy:
  a) powierzenia wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
  b) wspierania takich zadań, wraz z udzieleniem takich dotacji na dofinansowanie ich
  realizacji,
  c) działania na rzecz wzmocnienia instytucjonalnego organizacji pozarządowych, np.
  konsultacje, szkolenia, konferencje,
  d) udzielanie informacji o innych niż budżet gminy źródłach dofinansowania inicjatyw
  organizacji pozarządowych,
  e) wspieranie organizacji pozarządowych, mających na celu propagowanie wśród
  mieszkańców gminy, idei integracji europejskiej.
  f) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,
  g) konsultowania,
  h) tworzenia wspólnych zespołów.
  2. Współpraca odbywa się na zasadach:
  i) pomocniczości,
  j) suwerenności,
  k) uczciwej konkurencji,
  l) jawności.
  3. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. l Wójt Gminy powołuje zespół o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożony z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz przedstawicieli organu administracji publicznej. Opinie w/w zespołu stają się wymagalne w stosunku do ofert organizacji pozarządowych złożonych po dniu l czerwca 2004 roku.

  § 6.

  1. Zasady udzielania i rozliczania dotacji z Budżetu Gminy dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego określi Rada Gminy w drodze uchwały.
  2. Wysokość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji pozarządowych, określi corocznie Rada Gminy uchwałą budżetową.


  Data wprowadzenia: 2004-10-08 0930
  Data upublicznienia: 2004-10-08
  Art. czytany: 1135 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne