A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 120/2018
» ZARZĄDZENIE NR 119/2018
» ZARZĄDZENIE NR 118/2018
» ZARZĄDZENIE NR 117/2018
» ZARZĄDZENIE NR 116/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2002-2006
 • U C H W A Ł A Nr XVIII/98/04 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM z dnia 09 czerwca 2004r

  w sprawie ustalenia opłat za pobór wody z Ujęcia Wody w Skarżysku Kościelnym.

  U C H W A Ł A Nr XVIII/98/04
  RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
  z dnia 09 czerwca 2004r


  w sprawie ustalenia opłat za pobór wody z Ujęcia Wody w Skarżysku Kościelnym.  Na podstawie art.7 ust.1 pkt.3, art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jedn. tekst z 2001r Dz.U.Nr 142 poz.1591 z późn. zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz.1568 Nr 153 poz.1271) oraz art.24 ust.1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U.Nr 72 poz.747 z 2001r z późn. zm. z 2002r Nr 113 poz.984)

  RADA GMINY u c h w a l a co następuje:

  § 1. Ustala się opłaty 1m3 wody pobranej z Gminnego Wodociągu w miejscowościach Skarżysko Kościelne, Świerczek, Grzybowa Góra, Lipowe Pole Plebańskie, Lipowe Pole Skarbowe, Kierz Niedźwiedzi w wysokości:

  1/ do gospodarstw domowych - 1,68zł + Vat
  2/ dla pozostałych odbiorców - 1,91zł + Vat

  § 2. Odpłatność za pobraną wodę będzie naliczana wg wskazań wodomierza. Odczyty będą dokonywane w pierwszym miesiącu po zakończeniu kwartału. Gospodarstwa nie posiadające sprawnych bądź w ogóle wodomierzy będą rozliczane według zasad określonych w § 5 umowy na dostawę wody.

  § 3. Termin płatności i sposób zapłaty za wodę określa § 8 umowy na dostawę wody zawartej pomiędzy Urzędem Gminy, a odbiorcą.

  § 4. Traci moc Uchwała Nr VII/40/03 z dnia 19 maja 2003r w sprawie ustalenia opłat za pobraną wodę z Ujęcia Wody w Skarżysku Kościelnym.

  § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

  § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od dnia 01 lipca 2004r.


  Data wprowadzenia: 2004-10-08 0908
  Data upublicznienia: 2004-10-08
  Art. czytany: 1178 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne