A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie ofertowe - Zimowe utrzymanie dróg
» ZARZĄDZENIE NR 160/2018
» ZARZĄDZENIE NR 159/2018
» Przetarg nieograniczony - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Skarżysko Kościelne oraz wyposażenie i prowadzenie PSZOK
» KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2002-2006
 • UCHWAŁA Nr XV/80/2004 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM z dnia 25 lutego 2004r.

  w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy.

  UCHWAŁA Nr XV/80/2004
  RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
  z dnia 25 lutego 2004r.  w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy.


  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 o samorządzie gminnym oraz art. 11 ust. 2 pkt 3 lit a, art.25, art.71 i art.118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594 i Nr 96 poz. 874) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2003 r. Nr 96 poz.873)

  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1.

  Sfera zadań publicznych realizowanych przez Gminę Skarżysko Kościelne obejmuje w szczególności, zadania zawarte w programie uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Nr XV/78/2004 r z dnia 25 lutego 2004r.

  § 2.

  Organ Gminy może prowadzić działalność w sferze zadań zawartych w programie wymienionym w § 1, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

  § 3.

  1. Zlecanie realizacji zadań publicznych przez organ Gminy może mieć formy:
  a/ powierzania wykonywania wymienionych wyżej zadań, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
  b/wspierania takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

  2. Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty , mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, także tych, które są realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez organ Gminy.

  3. Organ Gminy w przypadku o którym mowa w ust. 2, w terminie nie przekraczającym 2 miesięcy :
  - rozpatruje celowość realizacji określonego zadania,
  - informuje o podjętej decyzji,
  - w przypadku stwierdzenia celowości, informuje składającego ofertę o trybie zlecenia zadania, o którym mowa w ust.2.
  § 4.

  1. Wspieranie oraz powierzanie zadań publicznych odbywać się będzie po
  przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert , ogłoszonego przez Gminę.
  2. Organ Gminy będzie ogłaszał otwarty konkurs ofert, co najmniej z trzydziestodniowym wyprzedzeniem, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zamówienia. Ogłoszenie takie będzie zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Gminy.
  3. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Gminę, które złożą ofertę na formularzu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
  4. Oferta powinna zawierać w szczególności:
  a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
  b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
  c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
  d) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę działania ofert oraz sposób ich rozpatrywania , w zakresie , którego dotyczy zadanie,
  e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
  f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
  g) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego,
  h) numer NIP i REGON,
  i) numer konta bankowego.
  5. Do rozpatrywania ofert, organ Gminy, powołuje komisję która:

  - ocenia możliwość realizacji zadania przez składających oferty,
  - ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w
  odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  - uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację
  zadania.
  6. Przepis ust. 5 stosuje się również, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert została zgłoszona jedna oferta.


  § 5.

  1. Z budżetu Gminy, mogą być udzielane dotacje, w ramach kwot przewidzianych w corocznie uchwalonym budżecie gminy.
  2. Zlecenie realizacji zadania publicznego oraz udzielenia dotacji następuje w zakresie i na zasadach określonych w umowie.
  3. Umowa o powierzeniu zadania może być zawarta na czas realizacji zadania lub na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata.
  4. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 2. do uchwały.
  5. Organ dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności:
  - stanu realizacji zadania,
  - efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,
  - prawidłowości wykorzystania otrzymanych środków na realizację zadania,
  - prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.
  6.Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni, po upływie terminu, na który umowa została zawarta z zastrzeżeniem, że okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy. Wzór sprawozdania stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

  § 6.

  Wójt Gminy zapewni podanie do publicznej wiadomości wysokości udzielonej dotacji oraz nazwy podmiotu, który dotację otrzymał. Ogłoszenie podawane będzie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
  O dotacjach udzielonych przez Wójta Gminy, Rada Gminy będzie informowana na
  najbliższej sesji Rady Gminy.

  § 7.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 8.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


  Data wprowadzenia: 2004-10-08 0805
  Data upublicznienia: 2004-10-08
  Art. czytany: 1077 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne