A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
» Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2016
» Informacja dot. wpłat na Fundusze Promocji Produktów Rolno-Spożywczych
» Konkurs 'Pamiętnik Rolnika'
» eWniosek ARiMR
 • Ogłoszenia
 • Obwieszczenie - zmiana decyzji lokalizacyjnej ul. Słoneczna

  Zmiana decyzji o rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Grzybowa Góra, ul. Słoneczna

  Skarżysko Kościelne 2017.05.04. In.I.6730.23.2014 OBWIESZCZENIE Na podstawie art.155 §1, art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 23 z późn.zm.) w związku z art. 53 ust.1, art.51 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.778 z póżn.zm.) WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE zawiadamia, że w dniu 2017.05.04 na wniosek z dnia 11.04.2017r. Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a 26-115 Skarżysko Kościelne, została wydana decyzja Zn: In.I.6730.23.2014 o zmianie decyzji Nr 6/2014 Zn: In.I.6730.23.2014 z dnia 11.07.2014r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Grzybowa Góra, ul. Słoneczna”. Zmiana jw. dotyczy oznaczenia numeracji działek, położonych poza istniejącym pasem drogowym a przewidzianych dla potrzeb poszerzenia pasa drogowego, w ramach realizacji rozbudowy drogi gminnej – ul. Słonecznej i wynika z dokonanych podziałów działek, zatwierdzonych decyzjami Wójta Gminy Skarżysko Kościelne, Zn: GN.6831.7.2015 z dnia 15.12.2016r., GN.6831.2.2016 z dnia 15.12.2016r., GN.6831.4.2015 z dnia 20.12.2016r., i GN.6831.3.2015 z dnia 14.02.2017r. Oznaczenie terenu inwestycji, w decyzji z dnia 11.07.2014r. jako działki o nr ewidencji gruntowej: 14 (droga), 268, 269, 270, 271, 272, 273/1, 274/6, 274/8, 275, 276/1, 277/1, 278/1, 279, 280,. 282, 283, 284, 285, 286, 288, 289, 290, 291, 293/2, 294, 295, 296, 297, 430 (droga) i 438 (droga) – Obręb 2 Grzybowa Góra, po zmianie decyzją z dnia 04.05.2017r. przyjmuje brzmienie: 14 (droga), 268/1, 269/1, 270/1, 271/1, 272/1, 273/3, 274/10, 274/12, 274/16, 275/1, 276/3, 277/4, 278/3, 279/1, 280/1, 282/1, 283/1, 284/1, 285/1, 286/1, 288/1, 289/3, 290/1, 291/1, 293/3, 294/1, 295/1, 296/1, 297/1, 430 (droga) i 438 (droga) – Obręb 2 Grzybowa Góra”. Pozostałe warunki zawarte w treści decyzji jw. z dnia 11.07.2014r., w tym - położenie, wielkość terenu, oraz przebieg linii rozgraniczających terenu inwestycji pozostają bez zmian. Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. Po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (18.05.2017r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie decyzji. Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji. Zgodnie z art. 49 Kpa, strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 –15 30 . Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3, za pośrednictwem Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 Kpa.). Z up. Wójta Gminy (-) Monika Mączyńska Sekretarz Gminy Data zamieszczenia obwieszczenia w B.I.P. i na tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy:04.05.2017r.

  Data wprowadzenia: 2017-05-04 1449
  Data upublicznienia: 2017-05-04
  Art. czytany: 254 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Skrzypczak
  Rejestr zmian:
  2017-05-04
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Andrzej Skrzypczak
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2016


  Grzybowa Góra - 985

  Kierz Niedźwiedzi - 774

  Lipowe Pole Plebańskie - 437

  Lipowe Pole Skarbowe - 279

  Majków - 915

  Michałów - 276

  Skarżysko Kościelne - 2322

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne