A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 24 lipca 2019 r.
» Projekt nr 5
» Projekt nr 4
» Projekt nr 3
» Projekt nr 2
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2014-2018
 • UCHWAŁA NR XVIII/103/2016

  z 15 marca 2016r

  w sprawie: wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skarżysko Kościelne.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zmianami), art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ), po zasięgnięciu opinii powiatowego lekarza weterynarii, organizacji społecznych, których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, działających na obszarze Gminy Skarżysko Kościelne.

  RADA GMINY uchwala co następuje :

  § 1

  Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skarżysko Kościelne stanowiący załącznik Nr l do niniejszej uchwały

  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 3

  Traci moc uchwała NR V/31/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 4

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
  UZASADNIENIE


  Zgodnie z art. 1l a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2013 r., póz. 856 t.j.) , Rada Gminy, określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
  W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skarżysko Kościelne w 2016 roku, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak:
  1.Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt. 16 ustawy o
  ochronie zwierząt
  2.poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt
  3.zapobieganie bezdomności zwierząt.
  4.ograniczenie niekontrolowanego rozrodu domowych psów i kotów
  5.opieka nad bezdomnymi kotami wolno żyjącymi
  6.ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizacje/kastrację psów i kotów
  7.usypianie ślepych miotów
  8.poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego
  9.edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach zwierząt domowych, a w szczególności psów i kotów
  10.promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt
  Projekt programu został zaopiniowany przez powiatowego lekarza weterynarii, organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, działających na obszarze Gminy Skarżysko Kościelne.  Data wprowadzenia: 2016-04-04 1013
  Data upublicznienia: 2016-04-04
  Art. czytany: 716 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 141643 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  Rejestr zmian:
  2016-04-04
  1. Typ zdarzenia: usunięcie załącznika - Zmienił: Anna Pocheć
  2. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Anna Pocheć
  3. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Anna Pocheć
  4. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Anna Pocheć
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne