A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie podziału obszaru województwa na okręgi wyborcze ... oraz liczby wybieranych radnych ...
» Uchwała Rady Gminy Skarżysko Kościelne w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania
» Uchwała Rady Gminy Skarżysko Kościelne w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze... i liczby wybieranych radnych...
» Obwieszcenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie liczby wybieranych radnych
» Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - ewidencja ludności
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2014-2018
 • UCHWAŁA NR XVIII/102/2016

  z 30 marca 2016r

  w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki pn. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.)


  Rada Gminy Skarżysko Kościelne uchwala, co następuje:

  § 1

  Rada Gminy wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pn. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. Cicha 8, z kwoty 65 324 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące złotych) do kwoty: 67 732 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów siedemset trzydzieści dwa tysięcy złotych) to jest o kwotę: 2 408 000,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta osiem tysięcy złotych) poprzez utworzenie nowych 4 816 (słownie: czterech tysięcy osiemset szesnastu) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy udział.

  § 2

  1) Utworzone nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pn. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. Cicha 8 obejmuje:
  - Gmina Skarżysko Kościelne 4 816 (słownie: cztery tysiące osiemset szesnaście ) nowoutworzone udziały po 500,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 2 408 000,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta osiem tysięcy złotych),

  2) Wspólnik Gmina Skarżysko- Kamienna nie skorzysta z prawa pierwszeństwa w objęciu utworzonych nowych 4 816 (słownie: czterech tysięcy osiemset szesnastu ) udziałów.

  § 3

  W wyniku podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 1, - na Wspólnika Gminę Skarżysko-Kamienna, przypada -117 348 udziałów (tj. 86,6 % kapitału zakładowego oraz głosów na Zgromadzeniu Wspólników), - a na Wspólnika Gminę Skarżysko Kościelne przypada – 18 116 udziałów (tj. 13,4 %
  kapitału zakładowego oraz głosów na Zgromadzeniu Wspólników).

  § 4

  Nowoutworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną pokryte przez Wspólnika - Gminę Skarżysko Kościelne wkładem niepieniężnym (aportem) w wysokości 2 408 000,00 (słownie: dwa miliony czterysta osiem tysięcy złotych 00/100),
  jako wybudowaną przez Gminę Skarżysko Kościelne - „ Sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym przepompowni w miejscowości Michałów” w zamian za 4 816 nowoutworzone udziały o wartości nominalnej 500,00 zł każdy z nich, nadwyżkę w kwocie 429,42 zł postanawia przeznaczyć na kapitał zapasowy.

  § 5

  Rada Gminy upoważnia Wójta Gminy działającego w imieniu Gminy Skarżysko Kościelne jako Zgromadzenie Wspólników w spółce pn. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. Cicha 8, do podjęcia stosownej uchwały Zgromadzenia Wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego
  o kwotę 2 408 000,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta osiem tysięcy złotych ), poprzez utworzenie nowych 4 816 (słownie: czterech tysięcy osiemset szesnastu) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy udział.

  § 6

  Rada Gminy upoważnia Wójta Gminy działającego w imieniu Gminy Skarżysko Kościelne jako Zgromadzenie Wspólników w spółce pn. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. Cicha 8, do dokonania zmian Umowy spółki pn. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. Cicha 8, zgodnie z zapisami uchwały.

  § 7

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 8

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  U Z A S A D N I E N I E


  Gmina Skarżysko Kościelne wspólnie z Gminą Skarżysko-Kamienna jest udziałowcem w spółce „Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej, ul. Cicha 8”. Dlatego też na każde działania wspólników musi wyrażać zgodę właściwa Rada Gminy. Uchwała podejmowana jest, ponieważ Wspólnik:

  1)Gmina Skarżysko Kościelne podwyższa kapitał zakładowy wkładem niepieniężnym (aportem) w wysokości 2 408 000,00 (słownie: dwa miliony czterysta osiem tysięcy złotych), jako

  jako wybudowaną przez Gminę Skarżysko Kościelne- „ Sieć kanalizacji sanitarnej
  z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym przepompowni w miejscowości Michałów” w zamian za 4 816 nowoutworzone udziały o wartości nominalnej 500,00 zł każdy z nich, nadwyżkę w kwocie 429,42 zł postanawia przeznaczyć na kapitał zapasowy.

  2) Wspólnik Gmina Skarżysko- Kamienna nie skorzysta z prawa pierwszeństwa w objęciu utworzonych nowych 4 816 (słownie: czterech tysięcy ośmiuset szesnastu ) udziałów.
  Data wprowadzenia: 2016-04-04 0929
  Data upublicznienia: 2016-04-04
  Art. czytany: 553 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2016


  Grzybowa Góra - 985

  Kierz Niedźwiedzi - 774

  Lipowe Pole Plebańskie - 437

  Lipowe Pole Skarbowe - 279

  Majków - 915

  Michałów - 276

  Skarżysko Kościelne - 2322

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne