A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych oraz zwołania pierwszych posiedzeń okw
» Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Skarżysku Kościelnym o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
» Interpelacje Radnych z dnia 19 grudnia 2018 r.
» Interpelacje Radnych z dnia 07 grudnia 2018 r.
» Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Skarżysku Kościelnym o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2014-2018
 • UCHWAŁA NR XVIII/101/2016

  z 30 marca 2016r

  w sprawie: wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego i zapasowego poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym przepompowni w miejscowości Michałów do spółki pn. „Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.)

  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1

  Wyraża się zgodę na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej obejmującego wybudowaną przez Gminę Skarżysko Kościelne - „ Sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym przepompowni w miejscowości Michałów”.

  § 2

  Wartość nieruchomości (budowli), opisana w § 1 jest środkiem trwałym o wartości brutto 2 858 669,94zł (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 94/100). Wartość księgowa netto nieruchomości na dzień 31.12.2015 roku, wynosi 2 408 429,42 zł (słownie: dwa miliony czterysta osiem tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych 42/100) i stanowi wkład niepieniężny (aport).

  § 3

  Wyraża się zgodę na podniesienie kapitału zakładowego spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej, do której Gmina Skarżysko Kościelne jako wspólnik spółki wniesie wkład niepieniężny (aport) o wartości netto 2 408 429,42 zł (słownie: dwa miliony czterysta osiem tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych 42/100), obejmując w zamian udziały o wartości nominalnej 2 408 000,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta osiem tysięcy), w ilości 4 816 udziałów o wartości 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy udział. Nadwyżkę w kwocie 429,42 zł (słownie: czterysta dwadzieścia dziewięć złotych 42/100) postanawia się przeznaczyć na kapitał zapasowy.
  Jednocześnie Spółka Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej będzie zobowiązana zapłacić Wspólnikowi Gminie Skarżysko Kościelne 553 938,77 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści osiem złotych 77/100) tytułem podatku VAT należnego od transakcji wniesienia aportu. Kwota należna Gminie Skarżysko Kościelne od Spółki pokryje zobowiązania Gminy do zapłaty podatku VAT należnego od aportu.

  § 4

  Wszystkie nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym obejmuje wspólnik Gmina Skarżysko Kościelne.

  § 5

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 6

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  U Z A S A D N I E N I E


  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej zrealizowało ze środków „Funduszu Spójności” projekt pod nazwą „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku – Kamiennej i Skarżysku Kościelnym”, który obejmował inwestycje na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
  i Skarżysko-Kamienna. Z uwagi na brak możliwości realizacji niektórych odcinków sieci na terenie Gminy Skarżysko Kościelne ze środków Funduszu Spójności w ramach projektu , Gmina Skarżysko Kościelne zrealizowała sieci kanalizacji sanitarnej przy współfinansowaniu w programie PROW 2007 – 2013, jako poszczególne zadania w projekcie. Zależności zapisane w umowie dotyczącej realizacji projektu warunkowały możliwość wcześniejszego przekazania z uwagi na okres trwałości projektu. Ponieważ na zadanie wykonane w Michałowie minął okres 5 lat od uzyskania pomocy, dlatego Gmina przekazuje wybudowaną sieć do Spółki MPWiK. Gmina Skarżysko Kościelne postanawia przekazać wybudowaną „Sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym przepompowni w miejscowości Michałów”, do Spółki jako dokapitalizowanie wkładem niepieniężnym (aportem) – w wartości księgowej netto 2 408 429,42 zł (słownie: dwa miliony czterysta osiem tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych 42/100) tj. wybudowaną sieć kanalizacji sanitarnej w Michałowie. Z uwagi na to że od 1.04.2009 roku aport niepieniężny podlega opodatkowaniu podatkiem VAT - dlatego kwotę VAT, którą Gmina musi zapłacić do Urzędu Skarbowego, zapłaci Gminie, Spółka MPWiK.


  Data wprowadzenia: 2016-04-04 0924
  Data upublicznienia: 2016-04-04
  Art. czytany: 687 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne