A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 160/2018
» ZARZĄDZENIE NR 159/2018
» Przetarg nieograniczony - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Skarżysko Kościelne oraz wyposażenie i prowadzenie PSZOK
» KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
» Informacja OBOWIĄZKOWA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2014-2018
 • UCHWAŁA NR XVIII/95/2016

  z 30 marca 2016r

  w sprawie: uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarżysko Kościelne”.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.) w celu realizacji „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” przyjętego Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 roku

  RADA GMINY uchwala co następuje:

  § 1

  Uchwala się „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarżysko Kościelne” stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 2

  Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

  § 3

  Traci moc uchwała Rady Gminy Skarżysko Kościelne XXIV/150/12 z dnia 28 września 2012r. w sprawie: uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarżysko Kościelne”.

  § 4

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uzasadnienie

  Przyjęty przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 lipca 2009 r „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032” ”, który został zmieniony Uchwałą Nr 39/2010 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. nałożył szereg obowiązków na organy administracji publicznej, w tym również na organy gmin. Wskazany w tym programie wojewoda, na poziomie województwa odpowiada za nadzór nad realizacją zadań gmin,
  a dotyczących m.in. opracowania gminnych programów usuwania azbestu.
  Dla realizacji tych zadań został opracowany „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarżysko Kościelne. Dokument ten ujmuje zagadnienia ściśle związane z realizacją nałożonych na gminy obowiązków. Wskazuje m.in. cele i zadania, ramy prawne w tym zakresie, główne tezy wynikające z „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 2032” i ich odniesienie do zagadnień gospodarowania azbestem na terenie gminy. Wskazuje ponadto aktualny stan w zakresie wyrobów zawierających azbest, określa harmonogram realizacji programu i wskazuje na środki finansowe, niezbędne do jego realizacji.
  Realizacja programu ma na celu przyspieszenie procesu usuwania materiałów zawierających azbest i ich odpowiedniego unieszkodliwienia, m. in. usunięcia pokryć dachowych zawierających azbest.
  Przyjęcie Programu pozwoli również na podjęcie starań w zakresie pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na jego realizację.
  Opracowując projekt „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2015 – 2032” odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, po uzyskaniu uzgodnienia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z dnia 29 grudnia 2015r. znak: SEV.9022.5.205.2015 oraz z Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 17 grudnia 2015r. znak: WPN-II.410.273.2015.MO.
  Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej Uchwały i wdrożenie jej do realizacji.
  Data wprowadzenia: 2016-03-31 1503
  Data upublicznienia: 2016-03-31
  Art. czytany: 669 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 3395092 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne