A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych oraz zwołania pierwszych posiedzeń okw
» Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Skarżysku Kościelnym o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
» Interpelacje Radnych z dnia 19 grudnia 2018 r.
» Interpelacje Radnych z dnia 07 grudnia 2018 r.
» Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Skarżysku Kościelnym o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2014-2018
 • UCHWAŁA NR XVI/84/2015

  z 29 grudnia 2015r

  w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2016 do 2028 .

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 , poz. 885 z późn. zm.)

  Rada Gminy uchwala co następuje:

  § 1

  1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2016-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2016-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

  § 2

  Przyjmuje się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Skarżysko Kościelne zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

  § 3

  Upoważnia się Wójta Gminy Skarżysko Kościelne do zaciągania zobowiązań:
  1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
  2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

  § 4

  Upoważnia się Wójta Gminy Skarżysko Kościelne do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3 uchwały

  § 5

  Z dniem 1 stycznia 2016 traci moc uchwała Nr III/13/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2015 do 2028 wraz z jej zmianami.

  § 6

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 7

  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

  UZASADNIENIE

  Art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.: Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) nakłada na Wójta Gminy Skarżysko Kościelne obowiązek przygotowania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej bądź jej zmiany, która wraz z projektem uchwały budżetowej podlega przekazaniu RIO do zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu j.s.t..
  Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej organ stanowiący podejmie nie później niż uchwałę budżetową na 2016 rok.
  Z uwagi na fakt, że ustawa dopuszcza uchylenie przez organ stanowiący j.s.t. obowiązującej uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej pod warunkiem jednoczesnego podjęcia nowej uchwały w tej sprawie (art. 230 ust. 7 ustawy). Wójt przedkłada nowy projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2016 do 2028.
  Wieloletnia Prognoza Finansowa, która prezentuje główne wielkości budżetowe jako dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu w ujęciu wieloletnim, stanowi Załącznik Nr 1 do Uchwały.
  W treści Załącznika Nr 2 zaprezentowano natomiast objaśnienia przyjętych wartości ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej.
  W Załączniku Nr 3 przedstawione zostały przedsięwzięcia w szczegółowości wynikającej z art. 226 ust 3 i 4 cyt. ustawy, dla których określono nazwę i cel zadania, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia , okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach, limity zobowiązań.
  W związku z powyższym zasadne jest przyjęcie powyższej uchwały.
  Data wprowadzenia: 2016-01-04 1236
  Data upublicznienia: 2016-01-04
  Art. czytany: 717 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 113576 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 2 - rozmiar: 47104 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 3 - rozmiar: 46080 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne