A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 161/2018
» Projekt nr 7
» Projekt nr 6
» Projekt nr 5
» Projekt nr 4
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia Wójta
 • 2015
 • ZARZĄDZENIE Nr 147/2015

  z dnia 22 grudnia 2015r.

  w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów Gminy Skarżysko Kościelne.
  Działając na podstawie art. 4 ust.3 pkt 3 i art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013, poz. 330 z późn. zm.)
  - oraz Załącznika Nr 4 – Instrukcja w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, zasad weryfikowania w drodze inwentaryzacji stanu aktywów i pasywów wykazanego w księgach rachunkowych , zarządzenia Nr 10/2014 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 5 lutego 2014 r . w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

  zarządzam co następuje:
  § 1
  1. Zarządzam przeprowadzenie spisu z natury:
  - środków pieniężnych i depozytów w kasie Urzędu Gminy, według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.
  - druków ścisłego zarachowania, według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.
  2. Szczegółowy harmonogram spisu stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
  3. Do przeprowadzenia spisu z natury powołuję komisję inwentaryzacyjną w składzie:
  1) Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej – Renata Stankiewicz,
  2) Członek komisji- Magdalena Węgłowska
  4. Zespołowi spisowemu przydziela się n/w pole spisowe:

  Zespół Nr 1 Inwentaryzacja środków pieniężnych, depozytów i druków ścisłego zarachowania

  § 2
  1. Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej środków pieniężnych na rachunkach bankowych, kredytów bankowych i pożyczek, posiadanych udziałów w spółkach oraz należności od kontrahentów w drodze potwierdzenia sald..
  2. Inwentaryzację środków pieniężnych na rachunkach bankowych, należy przeprowadzić na dzień 31 grudnia 2015 r.
  3. Inwentaryzację w drodze uzgodnienia sald kredytów bankowych i pożyczek, posiadanych udziałów w spółkach oraz należności od kontrahentów należy przeprowadzić według stanu na 31 grudnia 2015 r. w terminie do 15 stycznia 2016 r.
  4. Za przeprowadzenie inwentaryzacji w sposób właściwy i zgodny z przepisami odpowiadają pracownicy komórki księgowości prowadzący ewidencję poszczególnych rodzajów aktywów, zgodnie z zakresami czynności.
  5. Do przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych na rachunkach bankowych powołuję komisję inwentaryzacyjną w składzie:
  1) Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej – Wiesława Nowak,
  2) Członek komisji- Magdalena Zbroińska,
  5. Szczegółowy harmonogram stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

  § 3

  1. Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów w drodze weryfikacji zapisów w ewidencji księgowej Organu i Urzędu Gminy z dokumentacją źródłową.
  2. Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na 31 grudnia 2015 r., w terminie od 31 grudnia 2015 r. do 27 lutego 2016 r. ostateczne rozliczenie wyników inwentaryzacji w księgach rachunkowych powinno nastąpić do 26 marca 2016 r.
  3. Za przeprowadzenie inwentaryzacji w sposób właściwy i zgodny z przepisami odpowiada komisja inwentaryzacyjna w składzie:
  1) Przewodnicząca Komisji – Wiesława Nowak,
  2) Członek – Magdalena Zbroińska,
  3) Członek – Magdalena Węgłowska,
  i pracownicy komórki merytorycznej odpowiedzialnej za określone aktywa w tym:
  4) za grunty – Joanna Jurczak
  5) za środki trwałe w budowie – Andrzej Skrzypczak, Robert Gładyś i Ksawery Krupa
  6) za wartości niematerialne i prawne – Michał Walkiewicz
  4. Komisja przeprowadza inwentaryzację i jej rozliczenie oraz sporządza dokumentację inwentaryzacyjną.
  5. Harmonogram inwentaryzacji w drodze weryfikacji sald stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

  § 4

  Zobowiązuję Skarbnika oraz przewodniczących poszczególnych Komisji Inwentaryzacyjnych do przeprowadzenia instruktażu i szkolenia członków Komisji Inwentaryzacyjnej oraz Zespołów Spisowych.
  § 5


  Zobowiązuję Z-cę Skarbnika do prawidłowego i terminowego dokonania wyceny inwentaryzowanych składników majątku oraz ustalenia różnic inwentaryzacyjnych.

  § 6

  Zobowiązuję przewodniczących poszczególnych Komisji Inwentaryzacyjnych oraz członków zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji w sposób właściwy i zgodny z przepisami prawa i zachowanie terminów zawartych w harmonogramach inwentaryzacji.


  § 7

  Zobowiązuję Z-cę Skarbnika do ujęcia różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych 2015 roku.
  § 8

  Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

  § 9

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Data wprowadzenia: 2015-12-31 1042
  Data upublicznienia: 2015-12-31
  Art. czytany: 682 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 32768 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 2 - rozmiar: 41472 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 3 - rozmiar: 36864 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marzanna Boczek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne