A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 161/2018
» Projekt nr 7
» Projekt nr 6
» Projekt nr 5
» Projekt nr 4
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2014-2018
 • Uchwala Nr XV/80/2015

  z 27 listopada 2015r

  UCHWAŁA NR XV/80/2015
  RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
  z dnia 27 listopada 2015 r.


  w sprawie: wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego i zapasowego poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki pn.: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515)


  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1

  Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 16 500 zł i zapasowego
  o kwotę 105,00 zł spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu), obejmującego nakłady poniesione na dokumentację projektową o wartości 16 605,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy sześćset pięć złotych 00/100) na zadanie pn.:
  „Budowa odcinka wodociągu w drodze gminnej Nr 379008T łączącego sieć wodociągową
  w miejscowości Kierz Niedźwiedzi i w miejscowości Świerczek, gmina Skarżysko Kościelne”

  § 2

  Gmina Skarżysko Kościelne jako wspólnik spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
  i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej wniesie wkład niepieniężny (aport) o wartości 16 605,00 zł, obejmując w zamian udziały o wartości nominalnej 16 500,00 zł, w ilości 33 udziałów o wartości 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy udział.
  Jednocześnie Spółka Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej będzie zobowiązana zapłacić Wspólnikowi Gminie Skarżysko Kościelne 3 819,15 zł (słownie: trzy tysiące osiemset dziewiętnaście złotych 15/100) tytułem VAT należnego od transakcji wniesienia aportu. Kwota należna Wspólnikowi od Spółki pokryje zobowiązanie wspólnika do zapłaty VAT należnego od aportu.

  § 3

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 4

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  U Z A S A D N I E N I E

  Podjęcie realizacji inwestycji przez Gminę Skarżysko Kościelne i Spółkę Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. pn. „Budowa odcinka wodociągu w drodze gminnej Nr 379008T łączącego sieć wodociągową w miejscowości Kierz Niedźwiedzi i w miejscowości Świerczek, gmina Skarżysko Kościelne”, wynikało z konieczności pilnej realizacji połączenia sieci wodociągowej w miejscowościach Kierz Niedźwiedzi i Świerczek po awarii zasilania miejscowości z ujęcia Gminy Mirów.

  Po stronie Gminy Skarżysko Kościelne leżało wykonanie dokumentacji projektowej na w/w zadanie natomiast po stronie MPWiK realizacja zadania.
  Przedmiotowa uchwała przekazuje nakłady poniesione przez Gminę Skarżysko Kościelne na wykonanie dokumentacji projektowej zadania:
  „Budowa odcinka wodociągu w drodze gminnej Nr 379008T łączącego sieć wodociągową
  w miejscowości Kierz Niedźwiedzi i w miejscowości Świerczek, gmina Skarżysko Kościelne”

  Z uwagi na to że od 1.04.2009 roku aport niepieniężny podlega opodatkowaniu podatkiem VAT - dlatego kwotę VAT, którą Gmina musi zapłacić do Urzędu Skarbowego zapłaci Gminie Spółka MPWiK.


  Data wprowadzenia: 2015-12-01 0954
  Data upublicznienia: 2015-12-01
  Art. czytany: 654 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne