A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
» Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2016
» Informacja dot. wpłat na Fundusze Promocji Produktów Rolno-Spożywczych
» Konkurs 'Pamiętnik Rolnika'
» eWniosek ARiMR
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia Wójta
 • 2015
 • ZARZĄDZENIE NR 131/2015

  z dnia 13 listopada 2015r.

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r.


  Na podstawie art. 222 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r.  Zarządzam co następuje:


  § 1

  Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2015 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  § 2

  Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2015 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
  § 3

  Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r. pod nazwą: „Dochody
  i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. ” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

  § 4

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  UZASADNIENIE

  Zmiany w dochodach budżetu wprowadza się zgodnie z załącznikiem Nr 1.
  Planowane dochody ogółem zwiększono do wysokości 17 245 097,74 zł, w tym:

  W dziale 750 – Administracja publiczna,
  rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, dokonuje się zmniejszenia dochodów wynikających z decyzji Znak: FN.I.3111.781.2015, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, o kwotę 2 492,00 zł, na realizację zadań bieżących gmin wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

  W dziale 852 – Pomoc społeczna,
  rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dokonuje się zwiększenia dochodów wynikających z decyzji Znak: FN.I.3111.795.2015, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, o kwotę 178,00 zł, na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.

  Zmiany w wydatkach budżetu wprowadza się zgodnie z załącznikiem Nr 2.
  Planowane wydatki ogółem zwiększono do wysokości 18 295 097,74 zł, w tym:

  W dziale 750 – Administracja publiczna,
  rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, dokonuje się zmniejszenia wydatków o środki z dotacji o kwotę 2 492,00 zł, na realizację zadań bieżących gmin wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz dokonuje się zmian między paragrafami wydatków.
  rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 9 000,00 zł, środki pochodzące z rezerwy,
  rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,
  rozdziale 75095 – Pozostała działalność, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,

  W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
  rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 8 050,00 zł,
  rozdziale 75495 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 8 050,00 zł,

  W dziale 758 – Różne rozliczenia,
  rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 16 000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w zakresie ustaw KPA i PZP dofinansowane z Powiatowego Urzędu Pracy oraz na opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej.

  W dziale 801 – Oświata i wychowanie,
  rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków.
  rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 100,00 zł,
  rozdziale 80104 – Przedszkola, dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 654,00 zł,
  rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 100,00 zł,
  rozdziale 80110 – Gimnazja, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków.
  rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków.
  rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 654,00 zł,  W dziale 851 – Ochrona zdrowia,
  rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków.

  W dziale 852 – Pomoc społeczna,
  rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł, w tym 7 000,00 zł środki pochodzące z rezerwy,
  rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dokonuje się zwiększenia wydatków o środki z dotacji o kwotę 178,00 zł, na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 3 000,00 zł.

  W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,
  rozdziale 85401 – Świetlice szkolne, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków.

  W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
  rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków.

  W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
  rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków.

  W dziale 926 – Kultura fizyczna,
  rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków.
  rozdziale 92695 – Pozostała działalność, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków.

  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r., ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.


  Data wprowadzenia: 2015-11-23 0937
  Data upublicznienia: 2015-11-23
  Art. czytany: 484 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 21504 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » załącznik nr 2 - rozmiar: 44544 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » załącznik nr 3 - rozmiar: 39936 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marzanna Boczek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2016


  Grzybowa Góra - 985

  Kierz Niedźwiedzi - 774

  Lipowe Pole Plebańskie - 437

  Lipowe Pole Skarbowe - 279

  Majków - 915

  Michałów - 276

  Skarżysko Kościelne - 2322

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne