Zawiadomienie o zebraniu dowodów

2015-10-23 1333
Art. czytany: 1089 razy

Budowa stacji transformatorowej Majków

Skarżysko Kościelne 2015.10.23 In.I.6730.22.2015 OBWIESZCZENIE Na podstawie art.51 ust.1 pkt.2, art. 53 ust. 4 pkt. 6 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2015r .poz.199 z późn.zm.) oraz art.49, art..10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r. poz.1267 z późn.zm.) WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE zawiadamia, że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie wydania - na wniosek Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna ul. Piłsudskiego 51 26-110 Skarżysko-Kamienna działającego przez Pełnomocnika: Jarosław Kowalczyk reprezentującego: Zakład Elektryczny ZELKO Jarosław Kowalczyk ul. Staszica 18 26-120 Bliżyn, - decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: „Budowa stacji transformatorowej kontenerowej dla potrzeb zasilania w energię elektryczną lokalnych odbiorców, na działce o nr ewidencji gruntowej 372/20, w miejscowości Majków gmina Skarżysko Kościelne”. Jednocześnie zawiadamia się, że stosownie do zapisu art. 53 ust.4 pkt.6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. jak na wstępie, Starosta Skarżyski uzgodnił projekt przedmiotowej decyzji postanowieniem Znak: GG-II.6124.2.33.2015 z dnia 12.10.2015r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach i Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach nie zajęły stanowiska w terminie – odpowiednio - 21 i 14 dni od dnia wystąpienia o uzgodnienie. Zgodnie z treścią art.53 ust.5c i ust.5 powołanej wyżej ustawy dnia 27 marca 2003r. nie wyrażenie stanowiska w terminach jw uznaje się za uzgodnienie decyzji. W myśl art.49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (06.11.2015r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia. Informuje się strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia na temat zebranych dowodów i materiałów w sprawie, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Stronami w niniejszym postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji.. Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 ,wnieść ewentualne uwagi i wnioski. W przypadku nie zgłoszenia uwag lub wniosków przez strony w wyznaczonym terminie, na podstawie zgromadzonych materiałów zostanie wydana przez Wójta Gminy Skarżysko Kościelne decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Z up. Wójta Gminy (-)Monika Mączyńska Sekretarz Gminy Data zamieszczenia obwieszczenia w B.I.P. i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy:23.10.2015r.