OBWIESZCZENIE

2015-09-28 0835
Art. czytany: 1078 razy

Uzgodnienia

Skarżysko Kościelne 2015.09.28.
In.I.6730.22.2015

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 i 8 w związku z art.51 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2015r. poz.199 z późn. zm.), art.10 §1, art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn.zm.)

WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
zawiadamia,

że w związku z prowadzonym postępowaniem
- na wniosek Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna ul. Piłsudskiego 51 26-110 Skarżysko-Kamienna
działającego przez Pełnomocnika:
Jarosław Kowalczyk reprezentującego: Zakład Elektryczny ZELKO Jarosław Kowalczyk ul. Staszica 18 26-120 Bliżyn,
- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn:
„Budowa stacji transformatorowej kontenerowej dla potrzeb zasilania w energię elektryczną lokalnych odbiorców, na działce o nr ewidencji gruntowej 372/20, w miejscowości Majków gmina Skarżysko Kościelne”.

- wystąpił w dniu 25.09.2015r. do Starosty Skarżyskiego, Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach - o uzgodnienie projektu decyzji jw. dla przedmiotowego zamierzenia.

Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. Po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (12.10.2015r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia.
Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji.
Zgodnie z art. 10 §.1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7.30-15.30 z aktami sprawy.


Wójt Gminy

(-) Zdzisław Woźniak