ZARZĄDZENIE NR 101/2015

2015-09-22 1119
Art. czytany: 543 razy

z dnia 16 września 2015 r.

w sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2015 rok


Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 249 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późn zm.), oraz Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 rok wraz z jej zmianami, oraz Zarządzenia Nr 2/2015 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2015 rok.


Zarządzam się co następuje:


§ 1.

Zmienia się plan finansowy jednostki Urząd Gminy ustalony Zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 2 stycznia 2015 roku.

§ 2.

Zmiana planu finansowego jednostki Urząd Gminy obejmuje zmiany wprowadzone Zarządzeniem Nr 100/2015 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 16 września 2015 roku.

§ 3.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jednostki Urząd Gminy na 2015 rok zgodnie
z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki Urząd Gminy na 2015 rok zgodnie
z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.UZASADNIENIE

Niniejsze zarządzenie stanowi wykonanie dyspozycji zawartej w art. 249 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 rok wraz z jej zmianami, oraz Zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2015 rok.