Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w pasie drogowym dróg gminnych znajdujących się na terenie Gminy Skarżysko Kościelne

2015-09-21 1218
Art. czytany: 918 razy

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w pasie drogowym dróg gminnych znajdujących się na terenie Gminy Skarżysko Kościelne

Na podstawie art.39 ust.6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych informuję o zamiarze rozpoczęcie przebudowy dróg:

- 379004T Świerczek – Jagodne
- 379003T Skarżysko Kościelne – Kolonia
(znajdujących się w powiecie skarżyskim )i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego. W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej zarządcy drogi, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniony zostanie na zasadach określonych w art.39 ust.7-7f ustawy o drogach publicznych.
Zgłoszenia należy kierować na adres:

Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
26-115 Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2 a

Zgodnie z art. 4 pkt. 15a ustawy o drogach publicznych, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji :
a). Urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego,
b). Linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Ponadto informuję, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie
po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.