OBWIESZCZENIE

2015-09-18 1100
Art. czytany: 993 razy

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia


Skarżysko Kościelne 2014.09.18
In.I.6730.22.2015

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art.51 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2015r. poz.199 z późn.zm.), art.10 §1, art.49, art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn.zm.)

WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
zawiadamia,

że w dniu 09.09.2015r. na wniosek z dnia 09.09.2015r. (data wpływu: 09.09.20915r.), uzupełniony pismem z dnia 16.09.2015r. (data wpływu: 17.09.2015r.)
- Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna ul. Piłsudskiego 51 26-110 Skarżysko-Kamienna działającego przez Pełnomocnika:
Jarosław Kowalczyk reprezentującego: Zakład Elektryczny ZELKO Jarosław Kowalczyk ul. Staszica 18 26-120 Bliżyn,
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn:
„Budowa stacji transformatorowej kontenerowej dla potrzeb zasilania w energię elektryczną lokalnych odbiorców, na działce o nr ewidencji gruntowej 372/20, w miejscowości Majków gmina Skarżysko Kościelne”.

Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (02.10.2015r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia.
Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji.
Zgodnie z art. 10 §.1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7.30-15.30 z aktami sprawy i złożyć ewentualne zastrzeżenia i wnioski, co do zebranych materiałów w terminie 7 dni, od daty doręczenia.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.
W przypadku braku zastrzeżeń obecność nieobowiązkowa.

Wójt Gminy

(-) Zdzisław Woźniak

Data zamieszczenia w BIP i na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy 18.09.2015r.