Obwieszczenie - decyzja wodociąg Kierz Niedźwiedzi

2015-09-04 1008
Art. czytany: 977 razy

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Skarżysko Kościelne 2015.09.04. In.I.6730.19.2015 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust.1, art.51 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2015r. poz.199 z późn.zm.) w związku z art.10 § 2, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz U. z 2013 r. poz. 267 z późn.zm.) WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE zawiadamia, że w dniu 04.09.2015r. na wniosek: Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a 26-115 Skarżysko Kościelne została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn: „Budowa odcinka wodociągu w drodze gminnej Nr 379008T, łączącego sieć wodociągową w miejscowości Kierz Niedźwiedzi i w miejscowości Świerczek gmina Skarżysko Kościelne”. Zamierzenie inwestycyjne jw. przewidywane jest do realizacji na działkach o nr ewidencji gruntowej: 455, 1258 (droga gminna), - Obręb Kierz Niedźwiedzi i 280 (droga powiatowa) – Obręb Świerczek. Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji. Strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 . Na podstawie art.108 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego nadaje się niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Wobec awarii systemu dostarczania wody (z ujęcia w m. Zbijów), dla miejscowości Kierz Niedźwiedzi, zaistniała konieczność włączenia istniejącej sieci wodociągowej w Kierzu Niedźwiedzim do systemu wodociągowego zasilanego z ujęcia wody w Skarżysku Kościelnym. Dokonana analiza jednoznacznie wskazuje, że taka koncepcja jest jedynym, skutecznym sposobem rozwiązania zaistniałego problemu. Dowożenie wody w cysternach nie zapewnia minimum potrzeb gospodarstw rolnych a w panujących warunkach pogodowych może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi. W tym stanie rzeczy istotnym i koniecznym jest jak najwcześniejsze przystąpienie do robót a tym samym - niezwłoczne uzyskanie ostatecznej decyzji o u. l. i. c.p. i stąd - zastosowanie trybu art. 108 §1 Kpa. W myśl art.108 §1 Kpa. decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowi lub życia ludzkiego bądź inny interes społeczny. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3, za pośrednictwem Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 Kpa.). Wójt Gminy (-) Zdzisław Woźniak Data zamieszczenia obwieszczenia w B.I.P. i na tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy: 04.09.2015r.