Obwieszczenie o wszczęciu postępowania budowa wodociągu w miejscowości Kierz Niedźwiedzi

2015-08-26 1437
Art. czytany: 1077 razy

Budowa odcinka wodociągu w drodze gminnej Nr 379008T, łączącego sieć wodociągową w miejscowości Kierz Niedźwiedzi i w miejscowości Świerczek gmina Skarżysko Kościelne

Skarżysko Kościelne 2015.08.26 In.I.6730.19.2015 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art.51 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2015r. poz199 z późn.zm.), art.10 § 2, art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn.zm.) WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE zawiadamia, że w dniu 25.08.2015r. na wniosek z dnia 25.08.2015r. (data wpływu: 25.08.2015r.): Inwestora: Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a 26-110 Skarżysko Kościelne zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka wodociągu w drodze gminnej Nr 379008T, łączącego sieć wodociągową w miejscowości Kierz Niedźwiedzi i w miejscowości Świerczek gmina Skarżysko Kościelne”. Zamierzenie inwestycyjne jw. przewidywane jest do realizacji na działkach o nr ewidencji gruntowej: 455, 1258 (droga gminna), - Obręb Kierz Niedźwiedzi i 280 (droga powiatowa) – Obręb Świerczek. Informuje się, że wobec awarii systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców wsi Kierz Niedźwiedzi, zaistniały przesłanki do prowadzenia postępowania w trybie art.10 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego i odstąpienia od zasady określonej w art.10 §1 Kpa. tj. zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwienia im wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji. Wójt Gminy (-) Zdzisław Woźniak Data zamieszczenia w BIP i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy 26.08.2015r.