Zarządzenie w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów

2015-08-04 1356
Art. czytany: 2299 razy

z dnia 04 sierpnia 2015r.

Na podstawie § 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r poz. 594 ze zmianami), art. 207 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r Kodeks Pracy ( tj. Dz.U. z 1998r Nr 21 poz. 94 ze zmianami ) i § 15 ust.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r Nr 169, poz.1650 ze zmianami)

zarządzam co następuje:


§ 1.1 Z uwagi na utrzymujące się upały, zarządzam skrócony czas pracy pracowników Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne w okresie letnim 2015r. 1,5 godziny dziennie, w przypadku utrzymania się temperatury powyżej 30 stopni C, z zastrzeżeniem pkt 2.

2. Do podjęcia decyzji o skróconym czasie pracy w danym dniu roboczym uprawniony jest Wójt Gminy, a w przypadku nieobecności Wójta Sekretarz Gminy – po dokonaniu rozeznania aktualnych warunków atmosferycznych.

§ 2 Urząd funkcjonować będzie: w poniedziałek od 800 do 1430, od wtorku do piątku od godz. 730 do 1400.

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. kadr.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 sierpnia 2015r i ma zastosowanie
do 14 sierpnia 2015r.