ZARZĄDZENIE NR 69/2015

2015-06-15 1312
Art. czytany: 569 razy

z dnia 15 czerwca 2015 r.

w sprawie: powołania składu Komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Skarżysko Kościelne w roku 2015.


Na podstawie art. 7 ust. 19 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami/ oraz art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zmianami/Z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1.
Powołuje się do składu Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Skarżysko Kościelne w roku 2015, w ramach zadania:
1. W zakresie opieki dzieci i młodzieży – załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2.
Prace Komisji regulują „Zasady pracy Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych” stanowiące załącznik nr 1 do programu współpracy przyjętego Nr II/6/14 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa zakresie art.3 ust.3 ustawy zakresie dnia 24 kwietnia 2003 r. zakresie działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.


§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do czasu rozdysponowania środków finansowych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2015 roku.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 69/2015
Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 15 czerwca 2015 roku


1.Monika Mączyńska – przedstawiciel Urzędu Gminy – przewodniczący
2.Dagmara Błach - przedstawiciel Urzędu Gminy – członek
3. Magdalena Piętak – przedstawiciel trzeciego sektora – członek
4. Agnieszka Pakuła – przedstawiciel trzeciego sektora – członek