OGŁOSZENIE

2015-06-01 1355
Art. czytany: 1165 razy

INFORMACJA O WYBORZE ŁAWNIKÓW

O G Ł O S Z E N I E

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję
od 2016r – do 2019r

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015r czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Skarżysku - Kamiennej.
Prezes Sądu Okręgowego w Skarżysku - Kamiennej zwrócił się do Rady Gminy Skarżysko Kościelne z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

trzech ławników do Sądu Rejonowego
w Skarżysku- Kamiennej na kadencję od 2016r – do 2019r.

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1/ posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2/ jest nieskazitelnego charakteru,
3/ ukończył 30 lat,
4/ jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5/ nie przekroczył 70 lat,
6/ jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7/ posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Do orzekania w sprawach z zakresu pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) Żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więzienne;
9) radni gminy, powiatu i województwa;
Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.


Kandydatów na ławników zgłaszają Radzie Gminy;
-prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2015r. do godz. 1530.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.
Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:
1/ informacje z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2/ oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3/ oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także,
że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4/ zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa
w art.55 ust.2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz.1027, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
5/ dwie aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2015r.

Karty zgłoszeń na ławników można odbierać, po czym wypełnione składać w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne pok.102 w godzinach od 7,30 do 15,30.

Wzór Karty dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Gminy – www.ugs.skarzysko.bip.doc.pl oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl
Informacji związanych z wyborem ławników udziela pracownik obsługi Rady Gminy
– tel. 41 2714 480 w 22.

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Marzena Piętak