ZARZĄDZENIE NR 61/2015

2015-05-20 1503
Art. czytany: 585 razy

z dnia 20 maja 2015 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Skarżysko Kościelne w roku 2015.Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 234 poz. 1536 ze zmianami) oraz Uchwały Nr II/6/14 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa zakresie art.3 ust.3 ustawy zakresie dnia 24 kwietnia 2003 r. zakresie działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1.
Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Skarżysko Kościelne w roku 2015 realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, prowadzące działalność pożytku publicznego o treści stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 zamieszcza się na stronie internetowej gminy,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
w Skarżysku Kościelnym.

§ 3.
Zasady przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w § 1 określają „Zasady pracy Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych” stanowiące załącznik nr 1 do programu współpracy przyjętego Uchwałą Nr II/6/14 Rady Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 9 grudnia 2014 r.


§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.