Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2015-05-20 1357
Art. czytany: 1027 razy

„Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 42 do przepompowni P1 w miejscowości Parszów, na działce o nr ewidencji gruntowej 375/3 (droga krajowa nr 42), położonej w miejscowości Majków gmina Skarżysko Kość

Skarżysko Kościelne 2015.05.20.
In.I.6730.5.2015

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust.1, art.51 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2015r. poz.199) w związku z art.10 §1, art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2013 r. poz. 267 z późn.zm.)


WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
zawiadamia,


że w dniu 2015.05.20 na wniosek:
Gminy Wąchock ul. Wielkowiejska 1 27-215 Wąchock

została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:
„Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 42 do przepompowni P1 w miejscowości Parszów, na działce o nr ewidencji gruntowej 375/3 (droga krajowa nr 42), położonej w miejscowości Majków gmina Skarżysko Kościelne”.

Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. Po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (03.06.2015r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie decyzji.
Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 .

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3, za pośrednictwem Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 Kpa.).


Wójt Gminy

(-) Zdzisław Woźniak

Data zamieszczenia obwieszczenia w B.I.P. i na tablicy
Ogłoszeń Urzędu Gminy: 20.05.2015r.