Obwieszczenie o zebraniu dowodów - Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 42 do przepompowni P1 w miejscowości Parszów, na działce o nr ewidencji gruntowej 375/3

2015-04-24 1512
Art. czytany: 1119 razy

Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 42 do przepompowni P1 w miejscowości Parszów, na działce o nr ewidencji gruntowej 375/3

Skarżysko Kościelne 2015.04.24 In.I.6730.5.2015 OBWIESZCZENIE Na podstawie art.51 ust.1 pkt.2 , art. 53, ust.4 pkt.8 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj Dz.U. z 2015r .poz.199) oraz art.49, art..10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r. poz.1267 z późn.zm.) WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE zawiadamia, że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie wydania - na wniosek Inwestora: Gmina Wąchock ul. Wielkowiejska 1 27-215 Wąchock - decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn: „Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 42 do przepompowni P1 w miejscowości Parszów, na działce o nr ewidencji gruntowej 375/3 (droga krajowa nr 42), położonej w miejscowości Majków gmina Skarżysko Kościelne. Jednocześnie zawiadamia się, że stosownie do zapisu art. 53 ust.4 pkt.8 ustawy z dnia 27 marca 2003r. jak na wstępie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach nie zajął stanowiska w terminie 21 dni, od dnia wystąpienia o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Zgodnie z treścią art.53 ust.5c i ust.5 powołanej wyżej ustawy dnia 27 marca 2003r. nie wyrażenie stanowiska w terminie jw uznaje się za uzgodnienie decyzji. Zgodnie z pismem Zn: GDDKiA-O/Ki-Z3-mk-4351.48.2015 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 08.04.2015r.- brak podstaw do zajęcia stanowiska w formie postanowienia, co do uzgodnienia projektu decyzji jw.w trybie art.53 ust.4 pkt.9 powołanej ustawy dnia 27 marca 2003r. W myśl art.49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (08.05.2015r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia. Informuje się strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia na temat zebranych dowodów i materiałów w sprawie, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Stronami w niniejszym postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji.. Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 ,wnieść ewentualne uwagi i wnioski. W przypadku nie zgłoszenia uwag lub wniosków przez strony w wyznaczonym terminie, na podstawie zgromadzonych materiałów zostanie wydana przez Wójta Gminy Skarżysko Kościelne decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w/z Wója Gminy (-)Monika Mączyńska Sekretarz Gminy Data zamieszczenia obwieszczenia w B.I.P. i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy:24.04.2015r..