OBWIESZCZENIE

2015-03-27 1335
Art. czytany: 1192 razy

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Skarżysko Kościelne 2015.03.27.
In.I.6730.5.2015

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt. 8 i 9 w związku z art.51 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2015r. poz.199), art.10 §1, art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn.zm.)

WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
zawiadamia,

że w związku z prowadzonym postępowaniem
- na wniosek Inwestora:
Gmina Wąchock ul. Wielkowiejska 1 27-215 Wąchock

- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn:

„Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 42 do przepompowni P1 w miejscowości Parszów, na działce o nr ewidencji gruntowej 375/3 (droga krajowa nr 42), położonej w miejscowości Majków gmina Skarżysko Kościelne.

- wystąpił w dniu 27.03.2015r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, o uzgodnienie projektu decyzji jw. dla przedmiotowego zamierzenia.

Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. Po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (10.04.2015r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia.
Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji.
Zgodnie z art. 10 §.1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7.30-15.30 z aktami sprawy.


Z up. Wójta Gminy
(-)Monika Mączyńska
Sekretarz Gminy

Data zamieszczenia obwieszczenia w BIP i na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy: 27.03.2015r.