Obwieszczenie o wszczęciu postepowania - wydanie decyzji u.l.i.c.p. budowa zjazdu z drogi nr 42

2015-03-23 1534
Art. czytany: 1197 razy

Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 42 do przepompowni P1 w miejscowości Parszów, na działce o nr ewidencji gruntowej 375/3 (droga krajowa nr 42), położonej w miejscowości Majków gmina Skarżysko Kościel

Skarżysko Kościelne 2015.03.23. In.I.6730.5.2015 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art.51 ust.1 pkt.2.ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2015r. poz.199), art.10 §1, art.49,art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. .z 2013r. poz. 267 z późn.zm) WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE zawiadamia, że w dniu 19.03.2015r. na wniosek - z dnia 19.03.2015r. (data wpływu: 19.03.2015r.), - Inwestora: Gmina Wąchock ul. Wielkowiejska 1 27-215 Wąchock zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn: „Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 42 do przepompowni P1 w miejscowości Parszów, na działce o nr ewidencji gruntowej 375/3 (droga krajowa nr 42), położonej w miejscowości Majków gmina Skarżysko Kościelne. Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (06.04.2015r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia. Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji. Zgodnie z art. 10 §.1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7.30-15.30 z aktami sprawy i złożyć ewentualne zastrzeżenia i wnioski, co do zebranych materiałów w terminie 7 dni, od daty doręczenia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. W przypadku braku zastrzeżeń obecność nieobowiązkowa. Wójt Gminy (-) Zdzisław Woźniak Data zamieszczenia w BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy: 2015.03.23.