ZARZĄDZENIE NR 22/2015

2015-03-02 1407
Art. czytany: 694 razy

z dnia 02 marca 2015 r.

w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym.


Na podstawie art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty
( tekst jedn. z 2004r Dz. U. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) oraz art.26 ust.1 i art.30 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz.594 ze zmianami) ;

Zarządzam, co następuje :

§ 1

Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych z siedzibą
w Skarżysku Kościelnym

§ 2

Treść ogłoszenia o konkursie, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Treść regulaminu konkursu oraz tryb pracy komisji konkursowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu gminy Skarżysko Kościelne oraz w na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.