UCHWAŁA NR IV/19/2015

2015-02-16 1507
Art. czytany: 737 razy

z dnia 16 lutego 2015r

w sprawie : zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 465), art. 9, art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
(t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.)


RADA GMINY uchwala, co następuje :

§ 1

Zarządza się pobór podatku od osób fizycznych, od nieruchomości, rolnego i leśnego w tym także pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa.

§ 2

Wyznacza się inkasentów, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Określa się wynagrodzenie dla inkasentów o których mowa w § 2 w wysokości 400 zł kwartalnie brutto plus 8 % należności od zainkasowanej kwoty podatku.
2. Inkasenci o których mowa w § 2 pobierają podatki od podatników określonych w § 1
i wpłacają je na konto Banku Spółdzielczego w Wąchocku:
Nr 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021.
3. Inkasenci pobierają należności z tytułu podatków od dnia poboru druków kwitariuszy przychodowych K-103 z Urzędu Gminy do dnia terminu płatności podatków włącznie.
4. Inkasenci mają obowiązek wydania pokwitowania wpłaty podatku, każdemu wpłacającemu podatnikowi.
5. Wynagrodzenie za inkaso wypłaca się w terminie do 10 – go dnia następnego miesiąca
w którym dokonano rozliczenia.

§ 4

Pobór podatku w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania należności przez podatników bezpośrednio
w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym.

§ 5

Traci moc: Uchwała Nr XL/249/2014 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

UZASADNIENIE


W związku z rezygnacją z funkcji sołtysa, inkasenta wystąpiła konieczność zmiany treści załącznika nr 1 do Uchwały w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso. Jednocześnie, w celu przejrzystości prawa miejscowego uchylono całą poprzednią uchwałę zastępując jej treść w całości nową uchwałą.