ZARZĄDZENIE NR 121/2014

2015-01-12 1521
Art. czytany: 810 razy

z dnia 31 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r.Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r.


Zarządzam co następuje:


§ 1

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
UZASADNIENIE


Zmiany w wydatkach budżetu wprowadza się zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Planowane wydatki ogółem wynoszą 18 402 966,53 zł, w tym:

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdziale 92195 – Pozostała działalność, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków.