Konsultacje Programu współpracy na 2015 rok

2014-11-25 1116
Art. czytany: 1243 razy

Konsultacje Programu współpracy na 2015 rok

Skarżysko Kościelne, 2014.11.25

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Skarżysko Kościelne zgodnie z § 1 pkt. 1 ppkt. 2 Uchwały Nr XLIX/281/10 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 września 2011 r. przekazuje do konsultacji projekt „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.
Uwagi do w/w projektu organizacje mogą wnosić w formie pisemnej, na formularzu konsultacji stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w sekretariacie Urzędu Gminy
w Skarżysku Kościelnym w terminie 7 dni od daty upublicznienia niniejszego ogłoszenia.
Projekt Programu znajduje się na stronie www.ugskarzysko.bip.doc.pl w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”.


Wójt
/-/ Zdzisław Woźniak