UCHWAŁA NR XLVII/296/2014 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

2014-10-01 0906
Art. czytany: 829 razy

z dnia 26 września 2014 r.

w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarżysku Kościelnym.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 h i 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn.) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach ( t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zmianami);


RADA GMINY uchwala, co następuje:


§ 1. Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarżysku Kościelnym stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/151/2005r Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 16 lutego 2005r w sprawie przekształcenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarżysku Kościelnym w samorządową instytucję kultury p.n. Gminna Biblioteka Publiczna w Skarżysku Kościelnym, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
UZASADNIENIE


Zmiany w Statucie Biblioteki wynikają z konieczności dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 207, poz. 1230) oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., poz. 642) Organizatorzy instytucji kultury w związku nowelizacją ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 ) oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. z 2012 r., poz. 642 ) powinni dostosować statuty do wymogów określonych przepisów prawa.
Wprowadzenie zmian w Statucie Biblioteki są wynikiem zmian zawartych w powyższych ustawach oraz analizy działalności i dotychczasowego doświadczenia w zarządzaniu instytucją kultury.