OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

2014-09-25 1508
Art. czytany: 1555 razy

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Skarżysko Kościelne

Wójt Gminy Skarżysko Kościelne działając na podstawie uchwały Rady Gminy Skarżysko Kościelne Nr XLIII/275/2014 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Skarżysku Kościelnym oraz art. 38 ust. 1 i 2 w związku z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), a także rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) ogłasza:
I. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Skarżysku Kościelnym, gmina Skarżysko Kościelne, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 0012 Skarżysko Kościelne, Arkusz mapy Nr 13, jako działka nr 1754/2 o pow. 0,0603 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 17 500,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset złotych 00/100).

Wadium wynosi: 1 750,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100).

Uwaga: Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

II. Dla nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Skarżysku Kamiennej V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta Nr KI1R/00014830/0.
III. Działka o kształcie prostokątnym, położona bezpośrednio przy ulicy Polnej. Teren działki równy, lekko obniżający się w kierunku południowym, pokryty łąką uprawną. Według danych z ewidencji gruntów działka stanowi grunty orne R klasy IV b.
IV. W chwili obecnej brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skarżysko Kościelne działka ta położona jest na „terenach istniejącej i postulowanej zabudowy mieszkaniowej o przewadze zabudowy zagrodowej”.
V. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód rozporządzania nią.
VI. Przetarg odbędzie się w dniu 12 listopada 2014 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne przy ulicy Kościelnej 2a, sala narad, pok. 106, I piętro.
VII. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Wpłacenie wadium w odpowiedniej wysokości określonej w pkt I niniejszego ogłoszenia na konto Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym Nr 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003, Bank Spółdzielczy Wąchock o/Skarżysko Kościelne. Wpłaty wadium należy dokonać do dnia 04.11.2014 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym (ostateczny termin wpływu: 04.11 2014 r.).
2. Złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
3. Złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), a także rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).
4. Okazanie dowodu tożsamości.
5. W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
6. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
VIII. Wadium może być wniesione w pieniądzu.
IX. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne
X. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
XI. Wpłacone wadium podlega:
1. Zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości – w przypadku wygrania przetargu;
2. Przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży, w terminie określonym przez organizatora przetargu;
3. Zwrotowi uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.
XII. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), a także rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).
XIII. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.
XIV. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Skarżysko Kościelne.
XV. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem przetargu i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym przy ul. Kościelnej 2a, pok. nr 116, I piętro, tel. 041 271 44 66 w. 14.