OBWIESZCZENIE

2014-08-05 0933
Art. czytany: 1258 razy

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Skarżysko Kościelne 2014.08.05.
In.I.6730.25.2014

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust.1, art.51 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2012r. poz.647 z późn.zm.) w związku z art.10 §1, art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2013 r. poz. 267 z późn.zm.)

WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
zawiadamia,

że w dniu 05.08.2014r. na wniosek: Zarządu Dróg Powiatowych ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna
została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn:

„Budowa odwodnienia ul. Staffa na działce o nr ewid. 155 i 289 w miejscowości Majków gmina Skarżysko Kościelne woj. świętokrzyskie” w ramach zadania: „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T ul. Staffa w m. Majków gm. Skarżysko Kościelne pow. skarżyski i nr 0575T ul. Młyńska w m. Parszów gm. Wąchock pow. starachowicki”. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0556T od km. 0+900 do km. 1+150 w miejscowości Świerczek gmina Skarżysko Kościelne”

Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. Po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (19.08.2014r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie decyzji.
Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 .
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3, za pośrednictwem Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 Kpa.).


Data zamieszczenia obwieszczenia w B.I.P. i na tablicy
Ogłoszeń Urzędu Gminy: 05.08.2014r..