OBWIESZCZENIE

2014-07-24 1221
Art. czytany: 1151 razy

ZebranIe dowodów i materiały w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Skarżysko Kościelne 2014.07.24
In.I.6730.29.2014


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.51 ust.1 pkt.2, art. 53 ust. 4 pkt. 6,8 i 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2012r .poz.647 z późn.zm.) oraz art.49, art..10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz. U. z 2013r. poz.1267 z późn.zm.)

WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

zawiadamia,

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie wydania
- na wniosek Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a 26-115 Skarżysko Kościelne działającej przez Pełnomocnika: Tadeusz Serafin zam. Gadka 39 27-220 Mirzec

- decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn:
„Budowa parkingu na 9 miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową i placem manewrowym w miejscowości Majków, na działkach o nr ewidencji gruntowej 659 i 677/3”.
Zamierzenie inwestycyjne jw. przewidywane jest do realizacji na działkach o nr ewidencji gruntowej: 659 i 677/3 - Obręb 1 Majków, położonych w miejscowości Majków gmina Skarżysko Kościelne.

Jednocześnie zawiadamia się, że stosownie do zapisu art. 53 ust.4 pkt.6 i 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. jak na wstępie, Starosta Skarżyski i Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej uzgodnili projekt przedmiotowej decyzji postanowieniem Znak: GG-II.6124.2.37.2014 z dnia 09.07.2014r.i ZDP.6730.13.2014 z dnia 07.07.2014r.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach i Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach nie zajęły stanowiska w terminie – odpowiednio - 21 i 14 dni od dnia wystąpienia o uzgodnienie. Zgodnie z treścią art.53 ust.5c i ust.5 powołanej wyżej ustawy
dnia 27 marca 2003r. nie wyrażenie stanowiska w terminach jw uznaje się za uzgodnienie decyzji.

W myśl art.49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (07.08.2014r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia.
Informuje się strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia na temat zebranych dowodów i materiałów w sprawie, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.
Stronami w niniejszym postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji..
Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 ,wnieść ewentualne uwagi i wnioski.
W przypadku nie zgłoszenia uwag lub wniosków przez strony w wyznaczonym terminie, na podstawie zgromadzonych materiałów zostanie wydana przez Wójta Gminy Skarżysko Kościelne decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Data zamieszczenia obwieszczenia w B.I.P. i na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy:24.07.2014r.