OBWIESZCZENIE

2014-07-11 1138
Art. czytany: 1134 razy

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Skarżysko Kościelne 2014.07.11.
In.I.6730.23.2014

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust.1, art.51 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2012r. poz.647z póżn.zm.) w związku z art.10 §1, art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2013 r. poz. 267 z późn.zm.)

WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
zawiadamia,

że w dniu 2014.07.11 na wniosek: Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a 26-115 Skarżysko Kościelne działającej przez Pełnomocnika: Mateusz Ciołek - Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie „PROSTA-PROJEKT” Piotrkowice ul. Kielecka 37 26-020 Chmielnik
- została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:
„Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Grzybowa Góra, ul. Słoneczna”.
Zamierzenie inwestycyjne jw. przewidywane jest do realizacji na działkach o nr ewidencji gruntowej: 14 (droga), 268, 269, 270, 271, 272, 273/1, 274/6, 274/8, 275, 276/1, 277/1, 278/1, 279, 280,. 282, 283, 284, 285, 286, 288, 289, 290, 291, 293/2, 294, 295, 296, 297, 430 (droga) i 438 (droga) – Obręb 2 Grzybowa Góra, położonych w miejscowości Grzybowa Góra gmina Skarżysko Kościelne,

Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. Po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (25.07.2014r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie decyzji.
Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 .
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3, za pośrednictwem Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 Kpa.).

Wójt Gminy

(-) Zdzisław Woźniak
Data zamieszczenia obwieszczenia w B.I.P. i na tablicy
Ogłoszeń Urzędu Gminy:11.07.2014r..