OBWIESZCZENIE

2014-06-13 0911
Art. czytany: 1131 razy

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Skarżysko Kościelne 2014.06.13.
In.I.6730.25.2014

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6,8 i 9 w związku z art.51 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2012r. poz.647 z późn. zm.), art.10 §1, art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn.zm.)

WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
zawiadamia,

że w związku z prowadzonym postępowaniem
- na wniosek Inwestora: Zarządu Dróg Powiatowych ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna
- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: „Budowa odwodnienia ul. Staffa na działce o nr ewid. 155 i 289 w miejscowości Majków gmina Skarżysko Kościelne woj. świętokrzyskie” w ramach zadania: „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T ul. Staffa w m. Majków gm. Skarżysko Kościelne pow. skarżyski i nr 0575T ul. Młyńska w m. Parszów gm. Wąchock pow. starachowicki”

- wystąpił w dniu 13.06.2014r. do Starosty Skarżyskiego, Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej o uzgodnienie projektu decyzji jw. dla przedmiotowego zamierzenia.
Zamierzenie inwestycyjne jw. przewidywane jest do realizacji na działkach o nr ewidencji gruntowej: 155 i 289- Obręb 1 Majków, położonych w miejscowości Grzybowa Góra gmina Skarżysko Kościelne.
Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. Po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (27.06.2014r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia.
Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji.
Zgodnie z art. 10 §.1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7.30-15.30 z aktami sprawy.

Data wywieszenia obwieszczenia w BIP i na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy – 13.06..2014r.