OBWIESZCZENIE

2014-06-10 0847
Art. czytany: 1116 razy

wydanIE decyzjI o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Skarżysko Kościelne 2014.06.10.
In.I.6730.16.2014

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust.1, art.51 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2012r. poz.647 z późn.zm.) w związku z art.10 §1, art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2013 r. poz. 267 z późn.zm.)

WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
zawiadamia,

że w dniu 10.06.2014r. na wniosek: Zarządu Dróg Powiatowych ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna
została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0556T od km. 0+900 do km. 1+150 w miejscowości Świerczek gmina Skarżysko Kościelne”
Zamierzenie inwestycyjne jw. przewidywane jest do realizacji na działkach o nr ewidencji gruntowej: 431/1, 280 (droga), 442, 600 (droga), 278/1, 599/1 (droga) – Obręb Świerczek, 901/1, 901/2, 337 (droga), 980 (droga) – Obręb Skarżysko Kościelne, 624, 625, 626, 593 (droga) – Obręb Lipowe Pole Plebańskie.
Kościelne.
Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. Po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (24.06.2014r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie decyzji.
Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 .
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3, za pośrednictwem Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 Kpa.).


Wójt Gminy

(-) Zdzisław Woźniak


Data zamieszczenia obwieszczenia w B.I.P. i na tablicy
Ogłoszeń Urzędu Gminy: 10.06.2014r..